Europese Commissie presenteert voorstel herziening Drinkwaterrichtlijn
Terug 1 februari 2018

Europese Commissie presenteert voorstel herziening Drinkwaterrichtlijn

​Vandaag heeft de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans, samen met Eurocommissaris Vella van milieu namens de Europese Commissie (EC) het voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn gepresenteerd. De EC is in 2015 begonnen met de REFIT – evaluatie (als onder deel van het Regulatory Fitness and Performance Programme van de Commissie) van de Drinkwaterrichtlijn. Gevolgd door het formuleren van beleidsopties en een impact assessment. Vewin heeft zich de afgelopen jaren intensief met dit proces beziggehouden. Het voorstel voor herziening van de richtlijn is de volgende stap in het proces. Vewin is in Brussel op dit dossier zelfstandig actief, maar ook binnen EurEau, de Europese lobbyorganisatie van de watersector en bij CEEP, de EU-lobbyorganisatie voor publieke dienstverleners.

Vernieuwing Drinkwaterrichtlijn noodzakelijk

De Commissie heeft in de voorbereiding op dit voorstel de afgelopen jaren eerst de huidige Richtlijn uit 1998 geëvalueerd en een impact-assessment laten uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat de Drinkwaterrichtlijn een nuttig middel is om een hoge drinkwaterkwaliteit in heel Europa te waarborgen. Door af te dwingen dat de kwaliteit van het drinkwater wordt gecontroleerd en hersteld wanneer het van de normen afwijkt, voldoet de richtlijn aan zijn basisdoelstelling. De evaluatie en het impact-assessment gaven aan dat de richtlijn op vier punten aan verbetering toe is. Daarbij gaat het om de lijst van te controleren parameters, het invoeren van een risico-gebaseerde benadering van deze controle, regels voor de handel in materialen en producten die met drinkwater in contact komen, en de kwaliteit van de informatie die de consument krijgt.

Bronbescherming

Arjen Frentz, voorzitter van de commissie Drinkwater van EurEau: "Het beschermen van drinkwaterbronnen tegen verontreinigingen beschermt ons allemaal, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Het voorstel van de Commissie EU-brede risicogebaseerde benadering in te voeren is een belangrijke eerste stap voorwaarts. Het omvat namelijk de hele waterketen van winning tot aan de kraan."

Inzet drinkwatersector bij behandeling van de Drinkwaterrichtlijn

Voor Vewin zijn de volgende onderwerpen het komende jaar bij de behandeling van de Richtlijn in het Europees Parlement (EP) het belangrijkst:

  • Het voorzorgsprincipe en de voorzorgnorm. Nieuwe parameters zijn in de Drinkwaterrichtlijn gepresenteerd zoals: beta-estriadol, bisfenol A, chloraat, chloriet, halogeenazijnzuren, microcystin-LR, nonylphenol, per-fluor alkyl stoffen (PFAS) en uranium.
  • Inbouw van risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten in de Drinkwaterrichtlijn, met ruimte voor lidstaten om dit nader in te vullen. De Commissie introduceert risico-gebaseerde analyses van waterwingebieden, drinkwaterproductie en distributie en binnen-installaties.
  • Relatie met de Kaderrichtlijn Water voor wat betreft de verplichtingen van lidstaten ten aanzien van bronbescherming.
  • Harmonisatie van regelgeving van chemicaliën en materialen in contact met drinkwater. De Commissie opteert in het voorstel voor de status quo.
  • De Commissie, daartoe aangezet door het Europese burgerinitiatief Right2Water, komt met algemene verplichtingen voor lidstaten op het gebied van toegang tot drinkwater (vooral ook met betrekking tot 'kwetsbare en gemarginaliseerde groepen'), mede in het licht van doel 6 van de Sustainable Development Goals.
  • Informatie/rapportage bepalingen. De Commissie stelt voor de informatievoorziening richting consumenten uit te breiden met onderwerpen die los staan van de drinkwaterkwaliteit, zoals tarieven, lekverliezen en organisatie.

Vewin gaat de komende tijd het voorstel grondig bestuderen en reageert binnen acht weken richting de Commissie op de voorgestelde herziening. Vervolgens stuurt de Commissie de reacties op de herziening door naar de Raad van Ministers en het Europees Parlement, want zij zijn samen de Europese medewetgevers.

Vewin werkt in het traject van standpuntbepaling en lobby intensief samen met de Europese koepelorganisaties EurEau en CEEP. Vewin zal ook zelf de positie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven onder de aandacht brengen van het Europees Parlement dat het voorstel dit jaar zal behandelen. Het EP zal na de beraadslagingen over het voorstel met de Raad van Ministers tot een akkoord moeten komen. Dit akkoord wordt niet voor het voorjaar van 2019 verwacht.

Lees de berichtgeving van EurEau over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn

Tags by dit artikel
Delen via: