Europese drinkwaterproducenten pleiten bij de Europese Commissie voor betere bescherming oppervlaktewater
Terug 14 juli 2016

Europese drinkwaterproducenten pleiten bij de Europese Commissie voor betere bescherming oppervlaktewater

De bescherming van oppervlaktewaterbronnen is van vitaal belang voor een aanvoer van schoon en veilig drinkwater voor nu, en voor de toekomstige generaties. Drinkwaterbedrijven streven ernaar om dit te bieden, maar hebben robuuste EU-wetgeving nodig om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Eureau, de koepelorganisatie van Europese drinkwaterproducenten en waterzuiveringsorganisaties pleit hiervoor bij de Europese Commissie in een onlangs vastgesteld gezamenlijk standpunt. Volgens Eureau moet de voorkeur gegeven worden aan preventieve bescherming van de bronnen in plaats van end-of-pipe oplossingen zoals bijplaatsen van extra zuiveringsstappen.

Belang beschermen oppervlaktewater
Oppervlaktewater is een belangrijk onderdeel van de watercyclus. Het is een open omgeving met vele verschillende toepassingen en verschillende bedreigingen.
Gemiddeld komt 40% van het Europese drinkwater vanuit oppervlaktewater bronnen, maar dit kan zeer sterk verschillen (in het bereik van 0 tot 100%) binnen en tussen de lidstaten.
Het is essentieel dat consumenten toegang hebben tot schoon drinkwater. En drinkwater leveranciers hebben adequate en betrouwbare bronnen nodig om dit te bieden. EurEau pleit voor het hanteren van het voorzorgsprincipe bij de bescherming van drinkwaterbronnen door schadelijke en persistente antropogene stoffen buiten oppervlaktewater houden. Ook kunnen de drinkwaterbronnen beschermd worden door emissies te voorkomen aan de bron en de emissies te classificeren, gerangschikt naar mogelijke gevaarlijke effecten. Eureau is van mening dat geen vervuiling van oppervlaktewaterwater, zowel door diffuse bronnen, als industriële emissies) kan worden toegestaan als die het gebruik van drinkwater in gevaar zal brengen. Eureau wenst in dit kader dat de Europese Commissie in het belang van de bescherming van de drinkwaterbronnen de autorisatie en registratie van chemicaliën aanpast met de toevoeging van criteria gerelateerd aan drinkwater. Eureau wil dat de Europese Commissie monitoringschema's instelt, omdat deze stoffen die vervuiling veroorzaken in het watersysteem komen. Ook pleit Eureau voor het aanpassen van ruimtelijke ontwikkelingen en voor maatregelen om aan de bron vervuiling met deze stoffen te voorkomen zodat oppervlaktewater voor drinkwaterbronnen hiervan gevrijwaard kan blijven.

EurEau
EurEau is de Europese Federatie van nationale koepels van drinkwaterproducenten en waterzuiveringsbedrijven met leden uit 27 Europese landen. EurEau kent drie commissies die ieder op hun expertisegebied opkomen voor de gezamenlijke belangen en de positie van het Bestuur uitwerken. De Commissies zijn EU1 Drinkwater, EU2 Afvalwater en EU3 Juridische en Economische Zaken. De commissies bereiden standpunten voor die in Brussel namens EurEau ingenomen kunnen worden en bieden de gelegenheid aan de nationale koepels voor het delen van kennis en standpunten over de uitvoering van bestaande en nieuwe richtlijnen, kaders en strategieën.

Naar het standpunt van EurEau over de Protection of surface water resources (Engelstalig)

Tags by dit artikel
Delen via: