Goede afstemming mestbeleid en Kaderrichtlijn Water noodzakelijk voor verbeteren waterkwaliteit
Terug 29 februari 2016

Goede afstemming mestbeleid en Kaderrichtlijn Water noodzakelijk voor verbeteren waterkwaliteit

Op 10 maart staat in de Tweede Kamer het mestbeleid op de agenda. De invloed van stoffen uit bemesting als stikstof en fosfaat op de waterkwaliteit is groot. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven leveren 24 uur per dag, 7 dagen per week, schoon en betrouwbaar drinkwater. Nog steeds is extra zuivering nodig vanwege verontreinigde bronnen. Bij tientallen grondwaterwinningen komen namelijk normoverschrijdingen voor van nitraat, maar ook van andere gerelateerde waarden zoals die van hardheid, sulfaat en nikkel. Dit leidt tot onwenselijke situaties waarbij drinkwaterbedrijven extra moeten zuiveren of zelfs winningen moeten sluiten of verplaatsen. Overbemesting is daarmee nog altijd een actueel en omvangrijk probleem voor de drinkwaterbedrijven.


Vorig jaar heeft het Rijk aangegeven in 2016 het mestbeleid te evalueren. Staatssecretaris van Dam heeft toegezegd bij deze evaluatie de doelen van de Kaderrichtlijn Water te betrekken en specifiek de effecten op bronnen voor drinkwater. Vewin ondersteunt deze aanpak.


Voor elk intrekgebied voor waterwinning geldt op basis van de Grondwaterrichtlijn en drinkwaterregelgeving een grondwaterkwaliteitsnorm van maximaal 50 mg/l nitraat. De toetsing aan de nitraatnorm vanuit de Europese Nitraatrichtlijn sluit hier niet op aan. De nitraatnorm wordt namelijk uitgedrukt als een gemiddelde van een groter gebied. Door de grootte van regionale toetsingsgebieden kan overschrijden van de nitraatnorm in een deelgebied, zoals een waterwinning, gecompenseerd worden door onder de norm te blijven in het andere gebied. Zo treden er met name bij drinkwaterwinningen op de droge zandgronden overschrijdingen van de norm op, die niet als zodanig aangemerkt worden. Daarom is het volgens Vewin noodzakelijk om intrekgebieden als specifieke toetsingsgebieden aan te merken om zo de nitraatnorm in lijn te brengen met de Grondwaterrichtlijn en drinkwaterregelgeving. Wanneer door de provincies geen intrekgebieden zijn aangewezen moet de norm gelden voor grondwaterbeschermingsgebieden.


Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is op basis van een motie van de Kamer gestart met de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater om de waterkwaliteit te verbeteren en om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Hiervoor is ook extra inspanning nodig op het gebied van mest. Zo wil Vewin dat handhaving van de normen door de controleurs van de Meststoffenwet zich toespitst op kwetsbare gebieden zoals drinkwaterbronnen. Ook willen de drinkwaterbedrijven dat de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu inzetten op het snel beschikbaar komen van financiering van watermaatregelen vanuit het Plattelandlandsontwikkelingsprogramma (POP3), het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Deze financiering kan dan aansluiten bij de regionale samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en de agrarische sector.​

Tags by dit artikel
Delen via: