Handboek Omgevingswet geactualiseerd
11 april 2019

Handboek Omgevingswet geactualiseerd

​​​Het 'Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening' is geactualiseerd. Vewin heeft dit handboek opgesteld om drinkwaterbedrijven en overheden te ondersteunen bij het in de praktijk omgaan met de Omgevingswet. Sinds de eerste uitgave van het Handboek eind 2017 is de Omgevingswetgeving gewijzigd en aangevuld. Daarom is het Handboek geactualiseerd en aangevuld met een beschrijving van de juridische verplichtingen voor drinkwateractiviteiten als de Omgevingswet inwerking treedt.

Wettelijke zorgplicht duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening

Drinkwaterbedrijven zorgen voor de openbare drinkwatervoorziening in hun distributiegebied. De levering van drinkwater is een publieke taak op grond van de wet. Overheden dragen op basis van de Drinkwaterwet, de kaderrichtlijn Water en de Omgevingswet zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. In het Handboek Omgevingswet staat het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening centraal. Het is gericht op samenwerken aan de bescherming van de bronnen en infrastructuur voor de drinkwatervoorziening. Hierbij staan vier onderwerpen centraal: voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit, voldoende grondwater van goede kwaliteit, bescherming van infrastructuur en de relatie drinkwater – natuur.

Betrokkenheid

De drinkwaterbedrijven benaderen momenteel de decentrale overheden om ze te helpen bij hun rol in de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Het vroegtijdig betrekken van drinkwaterbedrijven door overheden bij grote projecten, aanvragen van vergunningen of het opstellen van maatwerkvoorschriften blijkt in de praktijk goed te werken. Daarnaast zou het goed zijn dat overheden een drinkwaterparagraaf in hun omgevingsvisie, - verordening, -plan en – programma opnemen, waarin zij omschrijven hoe zij de zorgplicht invullen. In het najaar van 2018 ondertekenden de minister van IenW en bestuurders van de VNG, het IPO, de UvW en Vewin aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW). Hierbij zijn afspraken gemaakt over de implementatie van de Omgevingswet in de waterketen waarbij de drinkwatersector op grond van de zorgplicht drinkwater als expert wordt betrokken. De drinkwatersector is blij met deze aanvullende afspraken omdat hierdoor al in een vroeg stadium rekening gehouden wordt met de drinkwatervoorziening. Ook bij deze afspraken helpt dit geactualiseerde Handboek.

Via deze link kunt u het Handboek downloaden

Lees hier het Waterspiegel artikel "Minister van IenW ontvangt Handboek Omgevingswet"

Tags by dit artikel
Delen via: