Kabinetsperspectief NOVI: drinkwater is nationaal belang, maar concrete uitwerking ontbreekt nog
Terug 15 oktober 2018

Kabinetsperspectief NOVI: drinkwater is nationaal belang, maar concrete uitwerking ontbreekt nog

​​​Het kabinet geeft in het Kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn visie op de in de NOVI te verankeren nationale belangen en richt zich vervolgens drie urgente thema’s: klimaatverandering en energietransitie, verstedelijking en landbouw en landelijk gebied. Vewin is blij dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang is benoemd maar mist bij de beschrijving van de thema’s iedere verwijzing naar de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Het is volgens Vewin daarom nu zaak om het nationaal belang van drinkwater concreet uit te werken in de ontwerp-NOVI die begin 2019 zal verschijnen. Dat is nodig omdat veel toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen een effect hebben op de drinkwatervoorziening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energietransitie die een toenemende druk op de boven- en ondergrondse ruimte zal geven of aan de groeiende vraag naar drinkwater vanwege verdere verstedelijking.

Zorgplicht van de overheid beschermen drinkwaterbronnen

Overheden hebben een zorgplicht voor de bescherming van drinkwaterbronnen en drinkwater-infrastructuur en voor het zorgdragen voor voldoende zoetwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Dit betekent concreet dat overheden moeten zorgdragen voor een toereikend beschermingsbeleid, waarbij ook de kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen naar voren komen, het organiseren van adequate handhaving en toezicht en het tijdig betrekken van het drinkwaterbedrijf bij (planologische) ontwikkelingen met mogelijke risico's voor drinkwaterbronnen. Vewin vindt dat onderzocht moet worden hoe de verschillende functies gecombineerd kunnen worden in de drukke ruimte, bijvoorbeeld waterwinning en natuur. In gebieden waar de functies niet samengaan, zijn ruimtelijke keuzes noodzakelijk. In de concept Structuurvisie Ondergrond (STRONG) zijn toekomstige mijnbouwactiviteiten uitgesloten in de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones rondom bestaande winputten. Voor de toekomstige drinkwatervoorziening zullen de provincies Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's) aanwijzen en daarvoor het beschermingsbeleid formuleren. Bij deze aanwijzing van ASV’s is functiescheiding met mijnbouwactiviteiten het uitgangspunt. Deze uitgangspunten moeten terugkomen in de NOVI.

Nederlanders vinden voldoende schoon water belangrijk

Binnen de Omgevingswet heeft participatie van burgers een belangrijke rol. Daarom is er nu een eerste onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 16 tot en met 75 jaar als een eerste stap in het verder vormgeven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een interessante uitkomst van dit publieksonderzoek is dat Nederlanders vinden dat voldoende schoon water, schone lucht en rust en ruimte leidend moeten zijn bij de inrichting van Nederland. Nederlanders vinden dat vooral de Rijksoverheid, samen met provincies, gemeenten en inwoners, de meeste invloed moeten kunnen uitoefenen op keuzes voor de inrichting van de Nederland. Voor maatschappelijke organisaties en bedrijven ziet men daarbij ook een rol, maar in iets mindere mate. Nederlanders willen zelf vooral iets bijdragen aan een betere fysieke leefomgeving als dat goed is voor hun eigen gezondheid en als ze erop vertrouwen dat hun bijdrage ook iets oplevert.

Position Paper NOVI

Lees meer over dit onderwerp in deze position paper van Vewin.

Tags by dit artikel
Delen via: