Landbouwvisie biedt aanknopingspunten voor verbetering waterkwaliteit
Terug 14 september 2018

Landbouwvisie biedt aanknopingspunten voor verbetering waterkwaliteit

Op 8 september heeft minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar Landbouwvisie gepresenteerd. Vewin ziet in de visie van de minister goede aanknopingspunten om de bijdrage van de landbouw aan verbetering van de waterkwaliteit te vergroten. Dat is hard nodig. In de visie wordt toegelicht hoe ons huidige landbouwsysteem onhoudbaar is en dat het verder uitputten van bodem, water en grondstoffen voorkomen moet worden. De visie gaat ervan uit dat het huidige systeem van voedselproductie moet verduurzamen. Daarom pleit de minister in haar visie voor een transitie naar kringlooplandbouw.

Druk op de leefomgeving

De minister schenkt in de visie terecht aandacht aan de negatieve effecten die stoffen uit de landbouw kunnen hebben op bodem en water. Zo schrijft zij dat "kostenverlaging en productieverhoging tot druk op de leefomgeving leiden", wat in Nederland "ten koste is gegaan van onder andere de kwaliteit van het drinkwater". Dit laatste is gelukkig niet zo. Drinkwaterbedrijven staan garant voor de hoge kwaliteit van ons drinkwater. Daarvoor moeten zij echter wel steeds meer inspanning leveren omdat de kwaliteit van de bronnen onder druk staat. Vewin is dan ook blij met de richting van de visie, omdat deze aansluit bij het streven om de emissie van stoffen naar bodem en water terug te dringen en bronnen voor de drinkwatervoorziening beter te beschermen.

Minimale emissies

Bij kringlooplandbouw bestaan geen afvalstromen meer en worden grondstoffen zo min mogelijk verbruikt. Het streven naar minimale emissies van schadelijke stoffen naar de omgeving heeft een duidelijke link met verbetering van de waterkwaliteit. Verantwoord bodembeheer en een goede bodemkwaliteit nemen een centrale plaats in. Dit vraagt om verantwoord gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen. Vewin vindt het positief dat er een sterkere verbinding wordt gezocht tussen landbouw en natuur, want natuur is de beste bescherming van onze drinkwaterbronnen.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid inzetten

Deze visie is dan ook een eerste stap in de goede richting. Om echter resultaat te behalen in bijvoorbeeld het tegengaan van emissies en de waterkwaliteit te verbeteren zijn concrete plannen en afspraken nodig. Daarbij denken Vewin en de drinkwaterbedrijven graag mee, zowel op nationaal niveau met het ministerie als in regionale en lokale initiatieven. Als het gaat om concrete acties, ligt er een belangrijke taak voor het ministerie om in te zetten op een ambitieus Gemeenschappelijk Landbouwbeleid om verontreiniging van bodem en water door landbouwemissies verder terug te dringen. Minister Schouten schrijft in de visie: 'Ook het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan een krachtig instrument zijn om de boogde veranderingen in Nederland te versterken en te versnellen. De inzet van het kabinet over het nieuwe GLB is gericht op het belonen van maatschappelijke diensten, waaronder zorg voor natuur en beheer van natuurlijke hulpbronnen.' Vewin vindt dat het nieuwe GLB een kans is om een flinke stap te zetten bij het verbeteren van de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen.
Concrete acties kunnen ook hun beslag krijgen in de door de minister van IenW aangekondigde bestuurlijke afspraken waterkwaliteit.

Lees ook Verblauw het grijze Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Lees het Vewin-standpunt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid‚Äč

Tags by dit artikel
Delen via: