Lasten van burgers kunnen omlaag: schaf precariobelasting af
28 april 2015

Lasten van burgers kunnen omlaag: schaf precariobelasting af

Steeds meer gemeenten kiezen voor precariobelasting op de kabels en leidingen van nutsvoorzieningen waardoor de lasten van burgers stijgen. Deze belasting wordt niet meegewogen in de berekening van de woonlasten. De drempel van verhoging van precariobelasting op nutsleidingen voor gemeenten is dus laag. Ook blijft deze ge­meentelijke belastingheffing buiten het zicht van de burgers: de belasting wordt immers niet rechtstreeks door de gemeente, maar via de water- en/of energiefactuur in rekening gebracht. Vewin verzoekt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om in het kader van herziening van het lokale belastinggebied eindelijk te voldoen aan de al 10 jaar door de Tweede Kamer geuite wens om wettelijke maatregelen te treffen die precariobelasting op nutsnetwerken onmogelijk maken.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal gemeenten dat precario heft op waterleidingen verdrievoudigd. De gemiddelde drinkwaterfactuur van jaarlijks € 175 wordt daardoor verhoogd met bedragen tot enkele tientjes. De lasten van burgers in steeds meer gemeenten stijgen fors door deze sterkst stijgende ge­meentelijke belasting. Dit, terwijl in december 2014 Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland samen met de Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken "vierden" dat de Tweede Kamer 10 jaar geleden verzocht om wettelijke maatregelen te treffen om de belasting op te heffen. De motie De Pater-van der Meer is in 2004 una­niem aangenomen. In de jaren daarna sprak de Tweede Kamer zich nog diverse keren uit tegen precariobelasting op nutsnetwerken en beloofden opeenvolgende bewindslieden te zullen voldoen aan de wens van de Kamer.

Recentelijk pleitte de Raad voor financiële verhoudingen in zijn advies "Uitbreiding lokaal belastinggebied" ook om precario af te schaffen. Ook Coelo, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, wijst in de onlangs gepubliceerde Atlas voor de lokale lasten op het verborgen karakter van precario omdat deze door gemeenten niet wordt gerapporteerd als woonlasten. Vewin vindt deze vorm van belasting niet transparant naar de gebruikers toe en pleit al 10 jaar voor afschaffing.

Klik hier voor het Vewin precario dossier

Delen via: