Minister Ollongren: Veiligstelling openbare drinkwatervoorziening opnemen als nationaal belang in de NOVI
Terug 19 april 2018

Minister Ollongren: Veiligstelling openbare drinkwatervoorziening opnemen als nationaal belang in de NOVI

De veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening zal als nationaal belang worden opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dit zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken tijdens het Algemeen Overleg Omgevingsvisie op 18 april. De Tweede Kamerleden Jessica van Eijs (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben in dit overleg gepleit voor het opnemen van de duurzame veiligstelling van drinkwater als nationaal belang, de minister reageerde hier positief op.

Vewin is verheugd met de opstelling van minister Ollongren in het debat over de NOVI. Om de goede drinkwaterkwaliteit ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen is bescherming van de infrastructuur en bronnen (grond- en oppervlaktewater) noodzakelijk. Vewin acht het essentieel dat het nationale belang van de openbare drinkwatervoorziening een stevige verankering krijgt in de NOVI, met doorwerking naar de decentrale visies van gemeenten en provincies.

Minister Ollongren gaf in het debat aan dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang is benoemd in de Beleidsnota Drinkwater en de ontwerp-Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Ze stelde dat het een Rijkstaak is met een zorgplicht vanuit de Drinkwaterwet. Dit is ook als zodanig teruggekomen in de Omgevingswet. Deze lijn doortrekkend zal ze de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening opnemen als nationaal belang in de NOVI. Aan de nationale belangen wordt voorafgaand aan de planvorming al een bepaalde bescherming geboden. Dit is richtinggevend voor andere overheden zonder in hun bevoegdheden te treden.

In de Omgevingswet is bepaald dat het Rijk, provincies en gemeenten ieder afzonderlijk een omgevingsvisie maken. De NOVI formuleert de nationale belangen en de belangrijkste plannen en ambities voor de inrichting van Nederland op de lange termijn. Ontwikkelingen als klimaatverandering, een toenemende druk op de boven- en ondergrondse ruimte en mogelijk een toenemende vraag naar drinkwater hebben effect op de drinkwatervoorziening.

Lees het standpunt van Vewin over de Nationale Omgevingsvisie
​Lees de brief van minister Ollongren over de wijze waarop de Nationale Omgevingsvisie wordt opgesteld
Lees De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

Tags by dit artikel
Delen via: