Minister Plasterk maakt vaart met wetsvoorstel precarioheffing
Terug 3 mei 2016

Minister Plasterk maakt vaart met wetsvoorstel precarioheffing

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman over afschaffen van de precariobelasting. Deze belasting kan op dit moment nog door gemeenten worden geheven op onder andere kabels en leidingen onder de grond, dus ook waterleidingen. De minister geeft in zijn brief aan dat de forse toename van het aantal gemeenten dat precario heft op netwerken van nutsbedrijven, voor hem aanleiding is voorrang te geven aan het wetstraject van de afschaffing van de precarioheffing. Plasterk geeft aan ernaar te streven het wetsvoorstel nog voor de zomer aan de Tweede Kamer te sturen.

Al ruim tien jaar onwenselijk
Vewin maakt zich al sinds 2004 hard voor afschaffing van deze onwenselijke belasting . Eind 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie voor spoedige afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten. Dit was niet voor het eerst, de Kamer vraagt al sinds 2004 in diverse moties aandacht hiervoor. De Kamer heeft bij het aannemen van de motie aangedrongen op een snelle wetswijziging. Vewin is daarom verheugd dat de minister door de recente brief aan de Tweede Kamer aangeeft vaart te maken met de afschaffing van de precarioheffing.

Onzichtbare belasting vertroebelt transparantie
De drinkwaterbedrijven en energienetbeheerders (gas, elektriciteit en warmte) hebben een breed gedragen zorg over de precarioheffing door gemeenten op hun kabels en leidingen. Deze zorg betreft het snelle tempo waarmee steeds meer gemeenten precario heffen, de recente verhogingen en de onzichtbaarheid van deze heffing. De precariobelasting is namelijk indirect en onzichtbaar voor de burger omdat de inning via de rekening van het nutsbedrijf verloopt en niet rechtstreeks door de gemeente gebeurt. Dit vertroebelt de transparantie van overheidsfinanciën. Vewin heeft hiervoor ook onlangs nog hiervoor de aandacht van het ministerie van BZK gevraagd.

Overgangsperiode
Het beoogde wetsvoorstel van minister Plasterk gaat uit van afschaffing van precario en biedt gemeenten tien jaar de mogelijkheid om maximaal het tarief te hanteren zoals dat op 1 januari 2016 in hun gemeente geldt. Over uiterlijk tien jaar zal alle precariobelasting op kabel- en leidingnetwerken van nutsbedrijven afgeschaft zijn. Afschaffing kan plaatselijk mogelijk eerder plaatsvinden wanneer er sprake is van grote hervormingen van het gemeentelijk belastinggebied. Minister Plasterk wil met het wetsvoorstel voorkomen dat met ingang van 1 januari 2017 de tarieven voor precario verder stijgen en wil dat het aantal gemeenten dat precario heft niet groter wordt.

Klik hier voor het Vewin precario dossier

Tags by dit artikel
Delen via: