​Ministerie Economische Zaken neemt routekaart natuur en drinkwater in ontvangst
Terug 25 oktober 2016

​Ministerie Economische Zaken neemt routekaart natuur en drinkwater in ontvangst

Op 25 oktober ontving plaatsvervangend directeur generaal Agro en Natuur van Economische Zaken, Aldrik Gierveld, de Routekaart samenwerking natuur, drinkwater en waterbeheer, uit handen van Vewin-directeur Renée Bergkamp. De routekaart is een initiatief van een groot aantal partijen; natuurorganisaties, provincies, drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De routekaart is het resultaat van twee jaar voorbereiding en markeert de start van een hernieuwde, pro-actieve samenwerking tussen de genoemde partijen met als doel het behalen van natuurdoelen en het beschermen van drinkwaterbronnen.

Combineren natuur en drinkwater
Natuur en drinkwater staan in de Rijksnatuurvisie van het ministerie van EZ benoemd als goed voorbeeld van een functiecombinatie. De drinkwaterbedrijven hebben vanuit de Drinkwaterwet een taak in het beheren van de terreinen rond hun bronnen. Deze bronnen staan onder druk door het gebruik van onder andere gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, geneesmiddelen en industriële stoffen. Natuur vormt een goede bescherming hiervoor. Aangezien het ruimtelijk steeds drukker wordt in ons land wordt het steeds belangrijker functies te combineren die goed samengaan. De drinkwatersector wil hier graag nog actiever in optreden en heeft daarom nadrukkelijk samenwerking gezocht met onder andere de natuurorganisaties en de provincies.

Groene Tafel
Deze samenwerking is tot uiting gekomen in de vorm van een Groene Tafel Natuur & Drinkwater, een vorm die goed past bij initiatieven binnen de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda van de Rijksnatuurvisie. De deelnemende partijen hebben in deze routekaart drie elementen vastgesteld voor succesvolle samenwerking: een gezamenlijke ambitie, gezamenlijke acties en afspraken over financiering en rolverdeling. De gezamenlijke acties die zijn afgesproken bevinden zich op de gebieden beleid & lobby, beheer & inrichting, bewustwording & communicatie en kennis & innovatie. Met dit instrument kan het halen van de natuurdoelen en bescherming van drinkwaterbronnen verder worden ingevuld in regionale programma's. De routekaart biedt een kader voor regionale samenwerking en biedt een checklist voor initiatiefnemers om succesvol te kunnen samenwerken als gebiedspartners. De partijen hebben een gemeenschappelijk belang bij robuuste gebieden voor natuur, waterwinning en waterbeheer.

Breed draagvlak
Gierveld gaf aan dat hij de combinatie van natuur en drinkwater erg sterk vindt. De routekaart is volgens hem een geschikt instrument om maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op een integrale manier op te lossen, waarbij oog is voor verschillende belangen. De betrokkenheid van het groot aantal initiatiefnemers van de routekaart zorgt voor een breed draagvlak voor de verdere invulling ervan. EZ heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij het vervolg van de routekaart, onder andere door monitoring van de voortgang van de uitvoering.

Tags by dit artikel
Delen via: