Noodzaak regulering opkomende stoffen breed gedragen
Terug 23 maart 2018

Noodzaak regulering opkomende stoffen breed gedragen

Het is belangrijk concreet actie te ondernemen om persistente stoffen in het milieu en onze drinkwaterbronnen tegen te gaan. Dat is de conclusie van een bijeenkomst van ruim 100 vertegenwoordigers uit de (drink)watersector, de industrie en overheden uit heel Europa. De bijeenkomst over toelatingseisen rondom opkomende stoffen werd op 13 en 14 maart georganiseerd door het Duitse Umwelt Bundesamt.

Lastig te zuiveren

Persistente, mobiele en toxische stoffen (PMT-stoffen) zijn chemische stoffen die vanwege hun mobiele karakter gemakkelijk de waterzuivering passeren en dus lastig uit water te zuiveren zijn. Het Umwelt Bundesamt stelt voor om PMT-stoffen, zoals Gen-X, te identificeren zodat ze op de lijst van 'substances of very high concern' kunnen komen te staan van de verordening over de productie van en handel in chemische stoffen (REACH). De lijst van stoffen met de classificatie 'substances of very high concern' worden in Nederland aangemerkt als zeer zorgwekkende stof.
De aanwezigen concludeerden dat het noodzakelijk is om actie te ondernemen tegen de PMT-stoffen in ons milieu en drinkwaterbronnen, juist vanwege het mobiele karakter van de stoffen.

Vewin: meer aandacht nodig voor PMT-stoffen

Vewin steunt het voorstel van het Umwelt Bundesamt om PMT-stoffen te identificieren, om ervoor te zorgen dat deze stoffen geclassificeerd kunnen worden als zeer zorgwekkende stof. Op dit moment richt REACH zich op persistente giftige stoffen die zich ophopen in het lichaam (zogenaamde PBT-stoffen; persistent, bio-accumulerend en toxisch). Hierdoor vallen de mobiele verontreinigende stoffen, de PMT-stoffen, buiten beeld als zeer zorgwekkend terwijl deze voor de drinkwaterproductie van groot belang zijn. Volgens overheidsregels moet de lozing van zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk voorkomen worden.
Vewin vindt daarnaast dat het van belang is een drinkwatercriterium in REACH te implementeren bij de toelating van álle chemische stoffen, zodat beter rekening gehouden wordt met de publieke rinkwatervoorziening.

Lees het voorstel van het Umwelt Bundesamt (in het Engels)
Lees het Vewin-standpunt over opkomende stoffen

Tags by dit artikel
Delen via: