Onderzoek naar particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen en effect op waterkwaliteit
Terug 11 oktober 2023

Onderzoek naar particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen en effect op waterkwaliteit

Bestrijdingsmiddelen worden niet alleen ingezet in de landbouw, ook particulieren gebruiken ze om bijvoorbeeld hun tuin onkruidvrij te houden. Een onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de provincies Drenthe en Overijssel laat zien hoeveel bestrijdingsmiddelen particulieren gebruiken en wat de risico’s daarvan zijn. Het onderzoek kijkt in het bijzonder naar grondwaterbeschermingsgebieden, waar grondwater voor drinkwaterproductie wordt gewonnen.

Weinig gebruik, maar grote impact

Uit het onderzoek blijkt dat de totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die particulieren gebruiken relatief klein is ten opzichte van de landbouw. Toch kunnen de effecten op de omgeving groot zijn, o.a. door onjuist gebruik van middelen. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor goede communicatie over de effecten van bestrijdingsmiddelen en de vele chemievrije alternatieven die beschikbaar zijn. Partijen als tuincentra en volkstuinen kunnen een belangrijke rol in de voorlichting spelen. Verder is het goed om op regionaal niveau gericht gesprekken te voeren met gebruikers die een grote rol hebben (zoals landbouw, industrie, particulieren) waarbij ook alternatieven worden voorgelegd. Provincies en drinkwaterbedrijven kunnen verandering ondersteunen door zich actief uit te spreken.

Emissie bestrijdingsmiddelen moet omlaag

Dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk staat, komt ook door de emissie van bestrijdingsmiddelen. Zonder aanvullende inzet worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald. Er moeten extra maatregelen worden genomen om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar drinkwaterbronnen terug te dringen en zo de waterkwaliteit te verbeteren en de KRW-doelen te halen. Aangezien het bestrijdingsmiddelengebruik van particulieren lokaal een groot effect kan hebben, is het goed om hen te wijzen op de schadelijke effecten van deze middelen op het milieu en het gebruik van chemievrije alternatieven te stimuleren. Verschillende drinkwaterbedrijven communiceren daarom hierover.


Tags by dit artikel
Delen via: