Onderzoek RIVM bevestigt noodzaak concrete maatregelen voor bescherming drinkwaterbronnen
Terug 17 mei 2024

Onderzoek RIVM bevestigt noodzaak concrete maatregelen voor bescherming drinkwaterbronnen

​Uit het recente onderzoek van het RIVM naar de uitvoeringsprogramma's bij gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen blijkt dat de huidige maatregelen om de waterkwaliteit bij winningen voor drinkwaterproductie te verbeteren waarschijnlijk niet voldoende zijn. De meeste maatregelen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen zijn gericht op het in beeld brengen van de risico's en verbeteren van de samenwerking tussen betrokken partijen. Dat is ook van belang, maar ze leiden niet direct tot een vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen naar het grond- en oppervlaktewater.

Kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk

Vewin herkent de bevindingen van het RIVM en benadrukt dat meer concrete maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewaterbronnen te verbeteren. De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat in toenemende mate onder druk en is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Verontreinigingen afkomstig uit de landbouw (nitraat, bestrijdingsmiddelen), industrie en huishoudens zorgen ervoor dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen eerder slechter wordt. Het uiterlijk in 2027 bereiken van de afgesproken doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water is daardoor ernstig in gevaar.

Meer maatregelen nodig die vervuiling tegengaan

Om de waterkwaliteit te verbeteren, pleit het RIVM voor een aantal belangrijke acties. Zo moeten er meer maatregelen genomen worden die vervuilende activiteiten aanpakken, zoals het herzien van vergunningen voor bedrijven om vervuilende stoffen te lozen. Ook het gebruiken van minder mest en bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterwinningen noemt het RIVM een effectieve maatregel. Vewin onderschrijft dat en benadrukt hierbij dat effectief toezicht op en handhaving van huidig beleid en regelgeving noodzakelijk is, met de focus op het beschermen van drinkwaterbronnen.

Taakverdeling Rijk en waterbeheerders niet duidelijk genoeg

Het RIVM stelt dat de structurele taakverdeling tussen het Rijk en provincies verduidelijkt moet worden. Voor bepaalde problemen is het niet helder of het Rijk dit moet oplossen of dat provincies of waterschappen dat moeten doen. Vewin vindt dat de provincies in elk geval aan zet zijn bij de invulling van de provinciale gebiedsprogramma's voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin moet het halen van de (KRW-)doelen bij drinkwaterbronnen prioriteit krijgen. Beschermde gebieden voor drinkwaterproductie moeten aangewezen worden als prioritaire gebieden met een urgente opgave. Het Rijk moet dit expliciet meegeven aan de provincies zodat maatregelen worden genomen om de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen beter te beschermen.

Lees hier het RIVM onderzoek: Evaluatie maatregelen bescherming drinkwaterbronnen

Lees hier het standpunt van Vewin op de Kaderrichtlijn Water

Lees hier het standpunt van Vewin op de aanpak tegen bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen

Lees hier het standpunt van Vewin op het Nationaal Programma Landelijk Gebied


Tags by dit artikel
Delen via: