Rapport kwaliteit Maaswater onderstreept belang brede aanpak waterkwaliteit
Terug 6 juli 2016

Rapport kwaliteit Maaswater onderstreept belang brede aanpak waterkwaliteit

Vlak voor de Tweede Kamer met zomerreces gaat wordt op donderdag 7 juli gedebatteerd over water. Dit debat is een vervolg van het overleg van twee weken geleden, waar veel aandacht was voor de waterkwaliteit en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Kamerleden spraken toen hun zorg uit over de effecten van bemesting, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en nieuwe stoffen op de waterkwaliteit.

Steeds meer 'opkomende stoffen'
Dat de zorgen vanuit de politiek over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater zeer terecht en actueel zijn, blijkt uit het recent gepubliceerde rapport van RIWA-Maas over de kwaliteit van het Maaswater in 2015. RIWA-Maas is het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron. Het rapport toont aan dat het hoog tijd wordt dat de Maas beter wordt beschermd tegen verontreinigingen. Dit kan bijvoorbeeld door de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater die in het onlangs gehouden Algemeen Overleg in de Tweede Kamer breed ondersteund werd door de leden van de Tweede Kamer.
De overschrijding van normen/streefwaarden in het Maaswater betreft de inmiddels 'bekende' zorgstoffen als medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen. Echter, door de ontwikkeling van nieuwe laboratoriumtechnieken worden de laatste jaren steeds meer bekende en onbekende 'opkomende stoffen' gevonden. Vaak blijken ze van industriële herkomst te zijn. Het incident met de lozing van pyrazool is daar een voorbeeld van. De drinkwaterbedrijven moeten steeds meer inspanningen leveren om goed drinkwater te kunnen blijven produceren.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
Het Rijk werkt momenteel aan een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit plan zijn aanvullende maatregelen nodig, bovenop de Stroomgebiedbeheerplannen, om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater te verbeteren. Vewin ondersteunt de ambitie van het kabinet om chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik, waaronder drinkwaterproductie, te realiseren.

Bescherming van de Maas is noodzaak
In 2015 moesten Nederlandse drinkwaterbedrijven door incidenten langdurig de inname van Maaswater staken. Incidenten met lozingen van de stoffen pyrazool en dimethoaat hebben er voor gezorgd dat de inname van Maaswater als grondstof voor de drinkwaterproductie in Nederland enkele maanden niet heeft kunnen plaatsvinden. Verder ligt het aantal overschrijdingen van normen of streefwaarden van drinkwaterrelevante stoffen al jaren rond de 10% van de metingen. Dit blijkt uit het jaarrapport "De kwaliteit van het Maaswater in 2015" van RIWA-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron. Het is cruciaal dat het Maasstroomgebied beter beschermd wordt tegen verontreinigingen. Dat betekent dat er ingezet moet worden op vermindering van de emissie van stoffen, niet alleen in de Maas maar ook in de zijrivieren. Ook moet er bij het beheer van de zijrivieren in het stroomgebied rekening gehouden worden met de benedenstroomse drinkwaterbronnen. Verder is verbetering van de praktijk van vergunningverlening en handhaving inzake lozingen conform de EU Richtlijn Industriële Emissies noodzakelijk, evenals een structurele aanpak van opkomende stoffen in het gehele stroomgebied.

Het gehele rapport over de kwaliteit van het Maaswater is te lezen via deze link.

Tags by dit artikel
Delen via: