Reactie Vewin op rapport Adviescollege Stikstofproblematiek 'Niet alles kan'
26 september 2019

Reactie Vewin op rapport Adviescollege Stikstofproblematiek 'Niet alles kan'

Op 25 september heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar eerste advies uitgebracht met oplossingsrichtingen voor de aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland. De commissie Remkes heeft in haar advies voorstellen gedaan voor maatregelen om de emissie van stikstof te verlagen en de negatieve effecten van stikstofdepositie op natuurgebieden tegen te gaan. Eerder deze maand heeft Vewin namens de drinkwatersector een gesprek gehad met het Adviescollege, om de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de drinkwatersector toe te lichten. Vewin heeft daarom met belangstelling kennisgenomen van het advies.

Adviescommissie erkent drinkwater als dwingende reden openbaar belang

Voor de drinkwatersector is het van belang dat projecten in of nabij Natura2000-gebieden die nodig zijn om de leveringszekerheid van de drinkwaterproductie te waarborgen uitgevoerd kunnen (blijven) worden. Deze projecten veroorzaken doorgaans tijdelijk een relatief beperkte uitstoot van stikstof. Drinkwaterbedrijven hebben op grond van de Drinkwaterwet de wettelijke taak om te zorgen voor een duurzame openbare drinkwatervoorziening en iedereen drinkwater van goede kwaliteit te leveren. Deze taak geldt als een dwingende reden van groot openbaar belang. Uitvoeringsprojecten om de openbare drinkwatervoorziening te realiseren en leveringszekerheid te behouden kunnen stikstofemissie veroorzaken en kunnen daarom geraakt worden door de PAS-uitspraak.
Vewin is daarom blij dat het Adviescollege in het rapport onderkent dat drinkwater een dwingende reden van groot openbaar belang is. Dit betekent volgens Vewin dat als de vergunningverlening weer op gang komt, projecten die van belang zijn voor de publieke drinkwatervoorziening snel groen licht moeten krijgen.

Drinkwaterbedrijven als natuurbeheerder

Drinkwaterbedrijven hebben naast de wettelijke taak te zorgen voor een duurzame openbare drinkwatervoorziening de taak om bij te dragen aan de bescherming van de bronnen voor drinkwater. Dit doen zij bijvoorbeeld door het (mede) beheren van (natuur)terreinen rondom deze bronnen, gericht op het voorkomen of beperken van verontreiniging. Een groot deel van de natuurgebieden die de drinkwaterbedrijven beheren in de omgeving van hun bronnen is Natura 2000-gebied. Drinkwaterbedrijven leveren hiermee een grote bijdrage aan het natuurbeheer in Nederland. Ze zijn daarom natuurlijk bereid in het kader van de nieuwe aanpak samen met overheden en andere terreinbeheerders de mogelijkheden te verkennen voor het nemen van extra maatregelen voor natuurherstel.

Reactie kabinet op rapport Adviescommissie Stikstofproblematiek

Minister Schouten (LNV) heeft in reactie op het rapport aan de Tweede Kamer gemeld dat zij zo spoedig mogelijk een kabinetsreactie zal sturen op dit advies, waarbij zij hecht aan nauwe samenwerking met de interbestuurlijke partners.

Tags by dit artikel
Delen via: