Resultaten toezicht drinkwatertarieven 2016
Terug 24 februari 2017

Resultaten toezicht drinkwatertarieven 2016

​De drinkwatersector heeft een stap in de goede richting gezet bij het inzichtelijk maken van de totstandkoming van de tarieven maar voldoet nog niet aan alle eisen die de wet stelt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het rapport Drinkwatertarieven 2016 na advisering door de ACM. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.
De drinkwaterbedrijven beschouwen de rapportage van de ILT als een aansporing om met kracht door te gaan op het traject van het vergroten van de transparantie. De sector gaat actief aan de slag met de verbeterpunten en stelt daarvoor een taskforce in.


Bevindingen

De ILT en de ACM concluderen dat alle drinkwaterbedrijven voldoen aan de eis dat de tarieven op totaalniveau kostendekkend zijn en dat zij allemaal een tarievenoverzicht publiceren. Daarnaast heeft de sector met het gebruik van een kostprijsmodel een stap in de juiste richting gezet om inzichtelijk te maken welke kosten worden gedekt door de drinkwatertarieven. De ILT is echter nog niet tevreden over het inzicht dat geboden wordt in de scheiding van kosten voor drinkwater en voor niet-drinkwater. Ook verdient de relatie tussen kosten en tarieven een betere toelichting en bieden de drinkwaterbedrijven volgens de ILT onvoldoende inzicht in het aspect kostenefficiëntie in de drinkwatertarieven.


Toetsingskader

De drinkwatersector heeft overlegd met de ILT en de ACM over de resultaten van het toezicht. Daarbij is afgesproken dat de ILT op korte termijn een toetsingskader opstelt. Dit is essentieel om de drinkwaterbedrijven meer helderheid te geven over de criteria die de ILT en ACM hanteren bij de beoordeling van de totstandkoming van de drinkwatertarieven.


Toezicht van belang

Transparantie van bedrijfsvoering is voor de drinkwaterbedrijven vanzelfsprekend, dit blijkt onder andere ook uit de onderlinge prestatievergelijking die de sector al sinds 1997 uitvoert op eigen initiatief. Toezicht op het functioneren van de sector is van belang en de drinkwaterbedrijven werken daar actief aan mee. In de Drinkwaterwet is verankerd dat de publieke aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies) eerst verantwoordelijken zijn bij het vaststellen van de tarieven.
Het doel van de drinkwaterbedrijven is om de totstandkoming van de drinkwatertarieven in 2018 volledig in lijn te laten zijn met de wettelijke bepalingen.

Klik hier voor het rapport​

Tags by dit artikel
Delen via: