Stel drinkwaterbronnen veilig in klimaatakkoord
Terug 12 juni 2018

Stel drinkwaterbronnen veilig in klimaatakkoord

​Vewin heeft Diederik Samsom in een brief nadrukkelijk gevraagd de veiligstelling van drinkwaterbronnen een plek te geven in de afspraken van het Klimaatakkoord. Samsom is voorzitter van de tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.
Aanleiding van de brief zijn de plannen van onder meer het Platform Geothermie in verband met de energietransitie: versneld meer dan 700 geothermiesystemen realiseren in 2050. De winning van geothermie is risicovol voor het grondwater, terwijl drinkwaterbedrijven in belangrijke mate afhankelijk zijn van schoon grondwater.

Risico’s mijnbouw

Drinkwaterbedrijven hebben verspreid over het land de beschikking over zo’n 200 winlocaties voor onttrekking van grondwater. Mijnbouwactiviteiten waaronder het winnen van aardwarmte, zijn risicovol voor het grondwater. Dit concludeert KWR in het rapport Risico’s van Geothermie voor Grondwater. Voor de bescherming van waterwinningen hebben provincies beschermingsgebieden en boringvrije zones aangewezen en beschermingsbeleid geformuleerd. Mijnbouwactiviteiten zijn niet toegestaan in deze gebieden voor de drinkwatervoorziening. Deze uitsluiting is ook opgenomen in de zojuist gepubliceerde Structuurvisie Ondergrond. Deze uitsluiting is zoals Vewin al eerder aangaf in reactie op de voorgestelde Structuurvisie Ondergrond nog onvoldoende voor goede bescherming van de drinkwatergebieden.

Scheiding drinkwatervoorziening en mijnbouw

Om ook in de toekomstige drinkwatervraag te kunnen voorzien moeten aanvullende grondwatervoorraden worden aangewezen. Vewin en IPO overleggen hier momenteel voor met provincies en drinkwaterbedrijven. Vewin wil geen onnodige belemmeringen opwerpen en erkent het belang van de energietransitie. Voor het aanwijzen van aanvullende voorraden geldt als uitgangspunt scheiding van de functies van drinkwater en mijnbouw omdat met grondwater geen risico gelopen kan worden.
Vewin roept alle betrokken partijen op dit uitgangspunt te steunen en het veiligstellen van onze drinkwaterbronnen op te nemen in de afspraken van het Klimaatakkoord.
Lees het KWR-rapport Risico’s van Geothermie voor Grondwater
Lees het Vewin-standpunt over mijnbouw en drinkwatervoorziening

Tags by dit artikel
Delen via: