STRONG: functiescheiding drinkwater en mijnbouw in de ondergrond
Terug 11 november 2016

STRONG: functiescheiding drinkwater en mijnbouw in de ondergrond

Het Kabinet heeft vandaag ingestemd met de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). In de structuurvisie staat dat bestaande drinkwaterwinningen beschermd zijn, dat samen met provincies wordt uitgewerkt in welke gebieden voor de toekomst grondwater beschermd moet worden en dat er tot 2023 geen schaliegaswinning plaatsvindt.

Risico's voor grondwater
Mijnbouwactiviteiten vormen een risico voor de grondwaterkwaliteit. Recente incidenten bij bijvoorbeeld afvalwaterinjectie of lekkende boorputten bij zoutwinning tonen aan dat deze risico's reëel zijn. Voor een goede bescherming van de bronnen voor drinkwater is het daarom volgens Vewin cruciaal dat in STRONG drinkwaterwinning en risicovolle mijnbouwactiviteiten in de ondergrond zo veel mogelijk ruimtelijk worden gescheiden. Vewin en IPO hebben gezamenlijk gepleit voor functiescheiding als uitgangspunt voor STRONG. Provincies bepalen het beschermingsbeleid voor de bronnen voor de drinkwatervoorziening. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor mijnbouwactiviteiten moet dit provinciale beleid gevolgd worden.

Reserves voor de drinkwatervoorziening
STRONG geeft een aanzet voor de aanwijzing van reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De concrete begrenzing van die gebieden vindt de komende jaren plaats in overleg met provincies en drinkwaterbedrijven. Vewin zet er op in om die strategische voorraden, voor zover mogelijk, aan te wijzen buiten de gebieden met grote potenties voor geothermie. Het spanningsveld geothermie – waterwinning wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen. Zo is het mogelijk een stringent beschermingsbeleid voor drinkwater en ontwikkelingen in het kader van de energietransitie naast elkaar vorm te geven.

Bescherming nu en in de toekomst
STRONG is van groot belang voor de drinkwatersector omdat drinkwaterbereiding in belangrijke mate afhankelijk is van de bodem; 60% van ons drinkwater wordt bereid uit grondwater. Een goede bescherming van de huidige drinkwaterbronnen is cruciaal voor een veilige en kostenefficiënte drinkwatervoorziening, evenals de aanwijzing en bescherming van reserves voor de toekomst.

Tags by dit artikel
Delen via: