Tweede Kamer pleit voor verblauwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Terug 20 februari 2018

Tweede Kamer pleit voor verblauwing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

​Tijdens een Algemeen Overleg op 14 februari over de Europese Landbouw- en Visserijraad besprak de Tweede Kamer een rapport van de Europese Rekenkamer over de vergroening in het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Rekenkamer concludeert dat de huidige vergroeningsmaatregelen niet bijdragen aan een duidelijke verbetering van de prestaties van het GLB op het gebied van milieu en klimaat.

Verblauwing

Tjeerd de Groot (D66) vroeg in het AO aan minister Schouten van LNV of zij concreter in kon gaan op de invulling van de maatregelen in het nieuwe GLB om milieu- en waterdoelen wel te kunnen halen, bijvoorbeeld via ‘verblauwing’ van het GLB. Zij reageerde hierop dat het nu nog te vroeg is voor een discussie over de concrete invulling van het GLB. Eerst moeten de beleidsvoorstellen voor het nieuwe GLB door de Europese Commissie worden gepresenteerd en moet het Meerjarig Financieel Kader van de EU worden vastgesteld zodat meer zicht is op de beschikbare budgetten.

Afstemmen op waterdoelen

Vewin is van mening dat het rapport van de Rekenkamer toont dat het essentieel is om in het toekomstige GLB (2021-2027) ambitieuze doelen en maatregelen op te nemen die daadwerkelijk bijdragen aan het halen van de Europese milieu- en klimaatdoelen. Ook moeten deze goed afgestemd worden op de Europese waterdoelen: met name die van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze zogenaamde ‘verblauwing’ van het GLB is nodig om bodem- en waterkwaliteit te kunnen verbeteren en drinkwaterbronnen effectief te kunnen beschermen.

Concrete doelen voor het GLB

In het erna volgende VAO diende Rik Grashoff van GroenLinks drie moties in over het GLB. Eén daarvan ging over de noodzaak om in EU-verband stevig in te zetten op het formuleren van concrete, kwantificeerbare en toetsbare doelen voor het nieuwe GLB en een goede borging en naleving daarvan. Alle drie de moties zijn in de daaropvolgende stemming verworpen, met name omdat het nog als te prematuur werd gezien te debatteren over de concrete invulling van het GLB.

Vewin zal in Brussel en in Den Haag pleiten voor het opnemen van maatregelen in het GLB om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, specifiek gericht op de bescherming van drinkwaterbronnen.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht