Tweede Kamer vraagt betere bescherming grondwater voor drinkwater bij bodemverontreiniging
Terug 18 december 2018

Tweede Kamer vraagt betere bescherming grondwater voor drinkwater bij bodemverontreiniging

De Tweede Kamer stemde 18 december vóór een D66-amendement op de Aanvullingswet Bodem dat regelt dat beschermende maatregelen getroffen kunnen worden tegen verontreinigd grondwater dat een risico vormt voor de gezondheid. Vewin is blij met dit amendement, omdat verontreinigingen die veroorzaakt zijn door bodemverontreiniging een risico kunnen vormen voor het grondwater dat voor drinkwaterbereiding wordt gebruikt. Voorafgaand aan het debat heeft Vewin met meerdere Kamerleden gesproken over door de drinkwatersector gewenste aanscherpingen van deze wet. Vewin is blij dat door middel van dit amendement en twee moties het grondwater voor drinkwater beter beschermd gaat worden.

Toekomstige verontreinigingen

Huidige afspraken tussen overheden en bedrijfsleven om verontreinigingsgevallen met spoed op te ruimen binnen het Bodemconvenant lopen in 2020 af. Verontreiniging die daarna nog achterblijft in de bodem kunnen een bedreiging vormen voor drinkwaterbronnen en moeten adequaat worden aangepakt. Het wettelijk instrumentarium daarvoor ligt in de Aanvullingswet Bodem, die de huidige Wet Bodembescherming vervangt.

Bescherming drinkwaterbronnen

Tijdens het debat over de Aanvullingswet Bodem op 13 december vroegen SP, D66, Groen Links en het CDA aandacht voor drinkwater. Het CDA diende samen met de SP een motie in die oproept informatie over bodemverontreiniging met prioriteit in de Basis Registratie Ondergrond (BRO) op te nemen. Hierover zei de minister van BZK dat dit pas in het vervolgtraject van de BRO na 2022 opgepakt wordt, maar dat vooruitlopend daarop al stappen gezet kunnen worden. De motie is hierop nog enigszins aangepast en vervolgens met unanieme stemmen aangenomen.
De SP riep via een motie samen met Groen Links op om tijdens het opstellen van het aanvullingsbesluit bodem in overleg te treden met de drinkwaterbedrijven om te bezien hoe de zorgen over de bescherming van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater kunnen worden gewaarborgd en de Kamer tijdig over de uitkomsten van dit overleg te informeren. Ook deze motie is aangenomen.

Lees het Vewin-standpunt over de Aanvullingswet Bodem

Tags by dit artikel
Delen via: