Uitgangspunten ‘Water en bodem sturend’ nu laten doorwerken in de regio
25 november 2022

Uitgangspunten ‘Water en bodem sturend’ nu laten doorwerken in de regio

Op 25 november hebben de bewindslieden van IenW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het programma Water en bodem sturend (WBS). De Kamerbrief beschrijft de invulling van het principe dat water en bodem de ruimtelijke ordening moeten gaan sturen, in de vorm van doelen en 'structurerende keuzes'. Deze moeten de basis vormen voor verdere uitwerking in de integrale gebiedsprogramma's die de provincies moeten opstellen in het kader van de woningbouwopgave en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Vewin vindt dat de brief over WBS op veel punten de goede richting aangeeft en dat het nu zaak is dat de doelen en keuzes ook daadwerkelijk doorwerken in genoemde gebiedsgerichte programma's.

Veiligstellen drinkwatervoorziening

Vewin ondersteunt wat er in de brief staat over de bredere watertransitie, zoals de ambitie water beter vast te houden en het in beeld brengen en reguleren van álle grondwateronttrekkingen. Op het gebied van het veiligstellen van de drinkwatervoorziening vindt Vewin vindt het positief dat drinkwater als criterium wordt gehanteerd bij locatiekeuze voor woningbouw, en dat wanneer nodig voor het garanderen van de leveringsplicht het drinkwaterbelang prioriteit krijgt bij ruimtelijke keuzes. Nu zijn de provincies aan zet om deze punten concreet uit te werken in de gebiedsgerichte plannen.
De drinkwatersector zet zich vanzelfsprekend in voor een duurzame inpassing van de waterwinningen in het bodem- en watersysteem en een toekomstbestendige drinkwaterproductie.

Voldoende drinkwaterbronnen van voldoende kwaliteit

De WBS-brief stelt dat de waterkwaliteit van de bronnen voor drinkwater nog niet op orde is en dat een groot aantal drinkwaterwinningen te maken heeft met ongewenste verontreinigende stoffen. Onder andere de emissies van bestrijdingsmiddelen en de belasting van grondwater met nutriënten moeten verminderd worden.
Volgens Vewin moeten de bestaande doelen met betrekking tot het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen in het NPLG en de gebiedsgerichte uitwerking daarvan verankerd worden.

Minder drinkwatergebruik

Water en bodem sturend bevat een grote ambitie op het vlak van (drink)waterbesparing. Het doel is een gebruik van 100 liter water per persoon per dag in 2035, beperken van het laagwaardig gebruik van drinkwater en 20% reductie door grootgebruikers. Vewin staat achter de ambitie om water te besparen. Een nationale aanpak is daarvoor nodig; waterbesparing vraagt de gezamenlijke inzet van de drinkwatergebruikers – huishoudens en bedrijven - , overheden, drinkwaterbedrijven en anderen. Vewin vindt het positief dat IenW en BZK in afstemming met de drinkwatersector gaan onderzoeken hoe de toepassing van huishoudwater (dat is geen drinkwater) verruimd kan worden.

Lees Water en bodem sturend

Tags by dit artikel
Delen via: