​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan
Terug 18 april 2017

​​​​​​Vewin biedt minister Schultz, VNG en GPKL strategische visie ondiepe ondergrond aan

Het wordt steeds drukker in de ondiepe ondergrond. Er moet meer gebeuren in een beperkte ondergrondse ruimte wat ook gevolgen heeft voor de drinkwaterinfrastructuur.
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij heeft zij aangegeven dat het Rijk samen met provincies, gemeenten en waterschappen in het Programma Bodem en Ondergrond onder meer werkt aan vraagstukken rondom kabels en leidingen. Vewin steunt deze inzet en draagt graag bij aan de discussie over de ondiepe ondergrond. Hiervoor heeft Vewin een strategische agenda opgesteld en aangeboden aan minister Schultz, VNG en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL). Vewin gaat graag in gesprek over betere ordening en samenwerking in de ondiepe ondergrond.

Drinkwatervoorziening van nationaal belang

De publieke drinkwatersector heeft de wettelijke taak te zorgen voor de productie en distributie van uitstekend drinkwater. Ook dienen waterbedrijven iedereen die dat wil aan te sluiten op de openbare drinkwatervoorziening. Drinkwater is van levensbelang, de drinkwatervoorziening is daarom aangemerkt als nationaal belang. Drinkwaterbedrijven moeten in staat gesteld worden deze belangrijke maatschappelijke opdracht uit te voeren op een goede en kostenefficiënte manier. Daarvoor is het nodig dat de rechtspositie van de drinkwatersector in de ondergrond versterkt wordt. Het gaat hierbij om het recht leidingen aan te leggen, leidingen ongestoord te laten liggen en via eenvoudige procedures te repareren, verleggen of vervangen indien nodig.

Stel maatschappelijke kosten centraal bij ordening kabels en leidingen

De hoeveelheid infrastructuur is toegenomen door de aanleg van nieuwe telecommunicatie- en warmtenetten, glasvezel etc. Ook gaan steeds meer voorzieningen ondergronds zoals tunnels, parkeergarages en afvalcontainers. Tegelijkertijd worden sommige netten de komende decennia vervangen. Al deze ontwikkelingen vragen om een goede samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten en ook meer coördinatie door gemeenten.
Overheden dienen in hun besluitvorming over ruimtelijke ordening beter rekening te houden met kosten die zij veroorzaken voor het noodzakelijk verleggen van drinkwaterinfrastructuur. Het gedwongen verleggen van (grote) leidingen terwijl deze nog in goede staat verkeren is namelijk erg kostbaar. Dit kan oplopen tot in de miljoenen euro's; kosten die drinkwaterbedrijven uiteindelijk moeten doorberekenen aan hun klanten. Laat overheden daarom streven naar de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De werkelijke verlegkosten voor de netbeheerder moeten daarvoor zodanig worden verdeeld tussen de netbeheerder en de betrokken overheid dat dit voorziet in een adequate financiele prikkel om te streven naar laagste maatschappelijke kosten.

Strategische agenda ondiepe ondergrond

In de strategische agenda van Vewin stellen wij publieke belangen en maatschappelijke kosten centraal en streven wij naar:

  • soepele en eenvoudige procedures voor aanleg van drinkwaterinfrastructuur;
  • voldoende ruimte voor leidingen en een geordende ligging van kabels en leidingen in de bodem;
  • ongestoorde ligging van infrastructuur in de bodem en het voorkomen van (graaf)schade;
  • ruimtelijke vrijwaring van drinkwaterinfrastructuur en waarborgen voor hiervoor in de nabijheid van kwetsbare objecten zoals waterkeringen of rijkswegen;
  • een proactieve rol van de gemeente en sterke samenwerking tussen netbeheerders;
  • afdoende beveiliging van informatie over drinkwaterleidingen, vanuit het oogpunt van beveiliging van de drinkwatervoorziening die van levensbelang is;
  • het bewerkstelligen van laagste maatschappelijke kosten bij ruimtelijke ingrepen door overheden door een adequate financiële prikkel in relatie tot verlegkosten.

De drinkwatersector wil met deze visie een bijdrage leveren in de discussie met rijk, gemeenten, waterschappen en overige netbeheerders over betere ordening en samenwerking in de ondiepe ondergrond. Vewin gaat in overleg met genoemde partijen om deze agenda te bespreken

Lees hier de Strategische agenda ondiepe ondergrond

Tags by dit artikel
Delen via: