Vewin dringt aan op betere implementatie Europese Nitraatrichtlijn
Terug 14 maart 2024

Vewin dringt aan op betere implementatie Europese Nitraatrichtlijn

Vewin heeft namens de drinkwatersector gereageerd op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de evaluatie van de Nitraatrichtlijn. Deze richtlijn is gericht op het terugdringen en voorkomen van nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen om zodoende een goede waterkwaliteit binnen de EU te waarborgen. De consultatieperiode, die liep van 1 december 2023 tot en met 8 maart 2024, stelde belanghebbenden in staat hun mening te geven over de effectiviteit van de huidige regelgeving.

Aanhoudende kwaliteitsproblemen bij grondwaterwinningen

De drinkwatersector signaleert aanhoudende problemen met nitraatverontreiniging in veel Nederlandse grondwaterwinningen die voor drinkwaterproductie worden gebruikt. Het is noodzakelijk dat grondwater dat voor drinkwaterdoeleinden wordt onttrokken, prioritaire bescherming geniet tegen nitraatbelasting.

Noodzaak tot verbetering afstemming en implementatie

Vewin benadrukt het belang van de Nitraatrichtlijn in het beschermen van drinkwaterbronnen en het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De afstemming met waterbeleid en regelgeving, waaronder de KRW, moet hierbij wel verbeterd worden, net als de implementatie (en handhaving) op lidstaatniveau.

Specifieke aandacht voor drinkwaterbronnen

In Nederland wordt de nitraatnorm van 50 mg/l toegepast op relatief grote KRW-grondwaterlichamen, wat betekent dat de nitraatconcentraties in voor drinkwater bestemd grondwater wel degelijk hoger kunnen zijn dan de norm. Het is daarom van belang dat deze norm ook specifiek geldt voor grondwaterlichamen die als bron dienen voor drinkwaterproductie, zonder dat er sprake is van 'uitmiddeling' over grotere gebieden.

Prioritering en verbetering noodzakelijk voor kwetsbare wateren

De reactie van Vewin benadrukt dat binnen de Nitraatrichtlijn bijzondere aandacht uit moet gaan naar kwetsbare wateren zoals grondwater bestemd voor drinkwaterproductie. De richtlijn moet eraan bijdragen dat de norm van 50 mg/l nitraat in drinkwaterbronnen niet wordt overschreden. Ook moet achteruitgang van de waterkwaliteit voorkomen worden en is het van belang om te zorgen voor verbetering. Hierdoor kan uiteindelijk ook de zuiveringsinspanning voor drinkwaterproductie verminderd worden, waarmee voldaan wordt aan het lange termijn KRW doel.

Meer informatie:

Nationaal Programma Landelijk Gebied - Standpunten Vewin

Kaderrichtlijn Water - Standpunten Vewin


Tags by dit artikel
Delen via: