Vewin jaarverslag 2018: belangrijk jaar voor verbetering waterkwaliteit, maar er is méér nodig.
Terug 7 mei 2019

Vewin jaarverslag 2018: belangrijk jaar voor verbetering waterkwaliteit, maar er is méér nodig.

Vewin jaarverslag 2018: belangrijk jaar voor verbetering waterkwaliteit, maar er is méér nodig.
Vewin publiceert haar jaarverslag 2018, een jaar dat de geschiedenisboeken in gaat als een jaar van grote droogte. De drinkwatervoorziening is onder deze omstandigheden zeer robuust gebleken en de klant heeft er niet of nauwelijks gevolgen van ondervonden.
Het Vewin jaarverslag blikt terug op behaalde resultaten en toont de gebruikelijke (financiële) informatie. Maar het kijkt ook vooruit, naar wat er nodig is om drinkwaterbronnen beter te beschermen en de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland te verbeteren.

Waterkwaliteit bronnen

Kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid: daar draait het om bij de drinkwatervoorziening. Veel is afhankelijk van goede bescherming van de bronnen van ons drinkwater: het grond- en oppervlaktewater. In 2018 werden belangrijke stappen gezet om de toekomstige waterkwaliteit en
drinkwatervoorziening te verzekeren. ‘De droge zomer heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is.’ aldus Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Opvallendste resultaten en gebeurtenissen

  • De Versnellingstafels gingen van start; een initiatief van minister Van Nieuwenhuizen om te komen tot concrete bestuurlijke afspraken over verbetering van de waterkwaliteit. Voor Vewin is dit topprioriteit.
  • De Tweede Kamer behandelde de definitieve Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Hierin is mijnbouw uitgesloten in waterwingebieden, beschermingsgebieden en boringvrije zones rond bestaande grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening. Voor Vewin gaat deze bescherming nog niet ver genoeg.
  • Minister van Nieuwenhuizen oordeelde positief over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven in 2018.
  • Per 1 januari bestaat het drinkwatertarief helaas wel voor bijna 30% uit belastingen omdat het kabinet het lage btw-tarief op kraanwater van 6% naar 9% verhoogde. Vewin blijft zich verzetten tegen de hoge en stijgende lastendruk op ons mooie product.
  • De EU-Drinkwaterrichtlijn wordt herzien. Vewin heeft hierbij onder meer ingezet op een sterkere relatie met de Kaderrichtlijn Water en het harmoniseren van minimumvereisten voor materialen en chemicaliën in contact met drinkwater. Vewin behartigde de belangen van de Nederlandse drinkwatersector, werkte mee aan wijzigingsvoorstellen en het Europees Parlement kwam tot een verbeterde herziening van de Richtlijn.
  • Vewin verwelkomde dat de drinkwatervoorziening in het Kabinetsperspectief NOVI is opgenomen als nationaal belang. Vewin vraagt nu aandacht voor verdere uitwerking. Hierbij gaat het om het opnemen van de uitgangspunten van STRONG, het uitgaan van principes als bronaanpak, vervuiler betaalt en het voorzorgsbeginsel om de waterkwaliteit van de bronnen de beschermen.
  • Aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) werden getekend. De drinkwatersector is hier blij mee want de afspraken stimuleren dat betrokken overheden bij nieuw beleid en nieuwe regelgeving al in een vroeg stadium beter rekening kunnen houden met de drinkwatervoorziening.

Lees het Vewin Jaarverslag 2018

Tags by dit artikel
Delen via: