Vewin Jaarverslag 2021: Naar een nieuwe kijk op de watervoorziening
5 april 2022

Vewin Jaarverslag 2021: Naar een nieuwe kijk op de watervoorziening

Het Vewin Jaarverslag 2021 is uit met als titel 'Naar een nieuwe kijk op de watervoorziening'. Vewin blikt terug op een jaar waarin zij zich opnieuw vol inzette voor talrijke dossiers binnen de thema's waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid.

Watertransitie

De groeiende urgentie van een gezamenlijk aanpak van de grote opgaven op het vlak van waterkwaliteit en de beschikbaarheid van zoetwater werd op verschillende momenten afgelopen jaar onderstreept. Op 25 februari 2021 presenteerden Vewin en de Unie van Waterschappen samen 'Water verbindt', met daarin een aanbod voor het nieuwe kabinet gericht op de noodzakelijke watertransitie. Een oproep om samen een klimaatrobuust watersysteem te realiseren door water sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te houden, zuinig om te gaan met water en de waterkwaliteit te verbeteren én vervuiling te voorkomen.

Betere bescherming bronnen voor drinkwater noodzakelijk

Enkele weken eerder, op 9 februari ging Vewin in debat met acht (kandidaat-) Kamerleden over deze problematiek. In dit 'Waterdebat' bleek veel steun om te komen tot een 'schoonwaterakkoord'. Samen met IPO boden we ons eindrapport over de Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening aan de ministers van IenW en EZK aan. In het licht van de toenemende vraag naar drinkwater is het zaak dat deze voorraden daadwerkelijk gereserveerd en goed beschermd worden.
Op het vlak van de kwaliteit van drinkwaterbronnen is belangrijk dat we aan de vooravond staan van de laatste planperiode van de Kaderrichtlijn Water. In het afgelopen jaar bleek dat de in ons land voorbereide plannen, onder andere het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) en de Stroomgebiedbeheerplannen, tekort schieten om de doelen in 2027 te halen.

Realiseren noodzakelijke investeringen

Tot slot de financieringsruimte die de drinkwaterbedrijven nodig hebben om de sterk stijgende investeringsbehoefte daadwerkelijk te realiseren. In de 2021 paste de minister de regelgeving aan en besloot zij tot een licht hogere WACC voor de komende drie jaar. Dat biedt de bedrijven voor deze periode een beetje lucht, maar doet niet af aan de noodzaak de aangekondigde fundamentele herijking van de regelgeving voor de langere termijn voortvarend op te pakken.

Klik hier voor de online versie van het Vewin Jaarverslag 2021

Klik hier voor de PDF-versie van het jaarverslag

Bekijk hier de video van Peter van der Velden, voorzitter Vewin


Tags by dit artikel
Delen via: