​Vewin: plannen staatssecretaris voor loslaten fosfaatplafond zijn te voorbarig
8 maart 2016

​Vewin: plannen staatssecretaris voor loslaten fosfaatplafond zijn te voorbarig

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft op 3 maart met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. Parallel aan het besluit over het fosfaatrechtenstelsel wil staatssecretaris Van Dam in gesprekken met de Europese Commissie inzetten op verlenging van de derogatie en op het laten vervallen van het fosfaatproductieplafond in de periode 2018-2021. Vewin is van mening dat de staatssecretaris door zijn aangekondigde inzet met betrekking tot het laten vervallen van het fosfaatplafond (2018-2021) voorbijgaat aan de mogelijke uitkomsten van de nu nog lopende evaluatie van de Meststoffenwet. De invloed van stoffen uit bemesting als stikstof en fosfaat op de waterkwaliteit is groot. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor een betrouwbare drinkwatervoorziening.

Normoverschrijdingen door overbemesting
Nog steeds is extra zuivering nodig vanwege verontreinigde bronnen. Bij tientallen grondwaterwinningen komen namelijk normoverschrijdingen voor van nitraat, maar ook van andere gerelateerde waarden zoals die van hardheid, sulfaat en nikkel. Dit leidt tot onwenselijke situaties waarbij drinkwaterbedrijven extra moeten zuiveren of zelfs winningen moeten sluiten of verplaatsen. Overbemesting is daarmee nog altijd een actueel en omvangrijk probleem voor de drinkwaterbedrijven.

Brief over fosfaatrechtenstelsel lijkt tegenstrijdig met eerder aangekondigd beleid
In de brief die op 3 maart aan de Tweede Kamer is verzonden wordt niet ingegaan op de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee lijkt de brief in strijd te zijn met wat eerder over de evaluatie van het mestbeleid en de KRW afgesproken is. Vorig jaar nog heeft het Rijk aangegeven in 2016 het mestbeleid te evalueren. Staatssecretaris Van Dam heeft toen toegezegd bij deze evaluatie de doelen van de KRW te betrekken en specifiek de effecten op bronnen voor drinkwater. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) is op basis van een motie van de Tweede Kamer gestart met de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater om de waterkwaliteit te verbeteren en om de doelen van de KRW te halen. Hiervoor is ook extra inspanning nodig op het gebied van mest. In reactie op moties naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg Water in november 2015 gaf de minister aan dat het kabinet bij de evaluatie van de Meststoffenwet eind 2016, rekening zal houden met de doelen van de KRW, waaronder die voor drinkwaterwinningen. Hiermee wordt volgens de minister in de nationale praktijk invulling gegeven aan de wens van de Kamer (motie Smaling) om de routes van de KRW, Nitraatrichtlijn en het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk parallel te laten verlopen.

Loslaten fosfaatplafond zonder evaluatie is prematuur
Vewin vindt de aankondiging van staatssecretaris Van Dam om in Brussel in te zetten op het loslaten van het fosfaatplafond voor de periode 2018-2021 dan ook, zolang de uitkomsten van de evaluatie er niet zijn, prematuur.

Tags by dit artikel
Delen via: