Vewin pleit voor prioriteit verbetering kwaliteit drinkwaterbronnen in het NWP 2022-2027
Terug 8 april 2021

Vewin pleit voor prioriteit verbetering kwaliteit drinkwaterbronnen in het NWP 2022-2027

De Rijksoverheid ontwikkelt momenteel het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP), waarin het beleid en het beheer van het Nederlandse water beschreven wordt. Het is het eerste programma dat in de geest van de Omgevingswet werkt. In de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's), die als bijlage zijn opgenomen bij het NWP, zijn de maatregelen opgenomen die nodig zijn om de doelen te halen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Vewin vindt het van belang dat de verbetering van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen hierbij prioriteit krijgt, zodat de KRW- doelen voor de drinkwaterbronnen uiterlijk in 2027 gehaald kunnen worden.

Duurzame drinkwatervoorziening vergt goede verankering in stroomgebiedbeheerplannen

Vewin is tevreden over de plek die de drinkwatervoorziening heeft gekregen in het concept-NWP. In de komende maanden wordt er een zogenaamde 'ex-ante studie' verricht naar de te verwachten resultaten van de SGBP': worden de doelen van de KRW gehaald of niet? De conclusies van deze studie zullen in de SGBP's worden verwerkt. Ook moeten de maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat eind dit jaar gereed is, opgenomen worden in de SGBP's. Het is wat Vewin betreft vooral van belang dat de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, conform de door de Tweede Kamer aangenomen motie Moorlag (nr. 35300-XII-70), prioriteit krijgt in de SGBP's en in het NWP. Inzet op verbeteren van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen is belangrijk omdat uit meerdere onderzoeken, zoals het RIVM-rapport 'Staat Drinkwaterbonnen' , blijkt dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen nog onvoldoende is en nauwelijks is verbeterd. Deze ontwikkeling staat dwars op artikel 7 van de KRW dat stelt dat moet worden ingezet op verdere verbetering van de waterkwaliteit om op termijn de zuiveringsinspanning voor drinkwaterproductie te kunnen verlagen. Vewin vindt dat de maatregelen in de verschillende waterplannen en SGBP's bij elkaar samen voldoende moeten zijn om de KRW-doelen tijdig te kunnen halen en verdere kwaliteitsverbetering van drinkwaterbronnen te realiseren. Waar nodig moeten hiervoor aanvullende maatregelen worden bepaald. De bestuurlijke afspraken die eind 2020 gemaakt zijn door de versnellingstafels van de Delta-aanpak Waterkwaliteit moeten hierbij ook worden meegenomen.

Ontwerp Nationaal Water Programma ligt ter inzage

De Rijksoverheid heeft het Ontwerp Nationaal Water Programma en de SGBP's onlangs ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan tot en met 21 september 2021 een zienswijze indienen op het programma via Platform Participatie Nationaal Waterprogramma. Op grond van Europese regelgeving en de nationale Waterwet zijn iedere 6 jaar nationale plannen voor water nodig. In het NWP komen het huidige Nationaal Waterplan (voor beleid) en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (voor beheer) samen. Het NWP beschrijft de nationale beleids- en beheerdoelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwater & waterverdeling, waterkwaliteit & natuur, drinkwater, scheepvaart, en de functies van de rijkswateren.

Lees meer over dit onderwerp in het Vewin Position Paper: WGO Water 1 december 2020 - Standpunten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: