Vewin teleurgesteld over intrekken voorstel pesticiden-verordening
Terug 8 februari 2024

Vewin teleurgesteld over intrekken voorstel pesticiden-verordening

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2024 bekendgemaakt dat zij het voorstel voor de EU Verordening duurzaam gebruik pesticiden (SUR) zal intrekken. In november 2023 stemde het Europees Parlement al tegen het voorstel, de Raad was verdeeld. Vewin is teleurgesteld over deze stap van de Commissie. De verordening had kunnen bijdragen aan een betere bescherming van drinkwaterbronnen tegen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen.

Deze bescherming is dringend nodig omdat in een groot deel van de winningen voor drinkwaterproductie bestrijdingsmiddelen worden gevonden in norm-overschrijdende concentraties. De Commissie heeft gesuggereerd met een nieuw voorstel te komen, maar de Europese brancheorganisatie van de watersector, EurEau, acht het onwaarschijnlijk dat dit wezenlijk zal bijdragen aan betere bescherming van drinkwaterbronnen. Vewin bepleit dat het nieuwe kabinet de ruimte die de huidige richtlijn al biedt, beter benut.

Discussie over het voorstel

Binnen het Europees Parlement was er eerder veel discussie over de verordening. Het voorstel van de Commissie was daarom al sterk afgezwakt, maar haalde de stemming eind 2023 desondanks niet. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is er nu “meer dialoog en een andere aanpak nodig om door te gaan". Ze benadrukte wel dat een verandering nodig is om het verslechteren van de bodem- en grondwaterkwaliteit te stoppen.

Emissie bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterbronnen

Het voorstel van de Europese Commissie bevatte een verbod op de toepassing van bestrijdingsmiddelen in gevoelige gebieden en een verplichting om drinkwaterbronnen te beschermen tegen verontreiniging door bestrijdingsmiddelen. Dit had kunnen helpen om de emissies naar drinkwaterbronnen naar nul te brengen. Het halen van de KRW-doelen voor bestrijdingsmiddelen (uiterlijk in 2027) komt door de intrekking van het voorstel helaas niet dichterbij.

Duurzamer invullen bestaande richtlijn

De verordening was voorgesteld omdat de al bestaande Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden te weinig vooruitgang opleverde en door eigen invulling door de lidstaten geen gelijk speelveld in Europa opleverde. Lidstaten kunnen er alsnog voor kiezen om de bestaande richtlijn ambitieuzer uit te voeren door in bepaalde gebieden het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterker te beperken, zodat drinkwaterbronnen beter beschermd worden tegen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen. Vewin pleit ervoor dat het nieuwe kabinet die ruimte benut.


Tags by dit artikel
Delen via: