Vewin: 'Van boer tot bord-strategie' inzetten bij behalen doelen Kaderrichtlijn Water
Terug 20 mei 2020

Vewin: 'Van boer tot bord-strategie' inzetten bij behalen doelen Kaderrichtlijn Water

​De Europese Commissie heeft op 20 mei de 'van boer tot bord-strategie'(Farm to Fork Strategy) gepresenteerd. Doel van de strategie is verduurzaming van de Europese voedselvoorziening. Met deze strategie draagt de Commissie bij aan de 'zero pollution ambition' van de EU Green Deal en het daaraan gekoppelde streven om milieuvervuiling terug te brengen naar nul. Voor de watersector zijn de belangrijkste voorstellen in de strategie dat er een herziening van de richtlijn 'duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' en relevante implementatieregelgeving van gewasbeschermingsmiddelen aangekondigd zijn. Ook is er een actieplan voor het mestbeleid voorzien, door middel van geïntegreerd nutriëntenmanagement. De Commissie zal lidstaten vragen in de nationale strategische plannen, die ze onder het nieuwe Europese landbouwbeleid moeten opstellen, de doelen voor vermindering van het gebruik en de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten en de verbetering van biodiversiteit op te nemen.

Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten terugbrengen

Vewin pleit voor een daadkrachtige en ambitieuze uitvoering van de 'van boer tot bord' strategie ter invulling van Europees Landbouwbeleid. Hiervoor moeten initiatieven, zoals de herziening van de richtlijn 'Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen' en het actieplan voor geïntegreerd nutriëntenmanagement, concreet gemaakt worden. Deze nieuwe regelgeving dient als doel te hebben de emissie en het risico van chemische bestrijdingsmiddelen, van meststoffen en van diergeneesmiddelen voor bodem en water aanzienlijk te verminderen. Het is daarbij van belang om prioriteit te geven aan het beschermen van drinkwaterbronnen. De 'van boer tot bord-strategie' kan volgens Vewin benut worden om het halen van de KRW-doelen in 2027 dichterbij te brengen. Dat kan als gezorgd wordt voor een verbeterde implementatie en betere afstemming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de Kaderrichtlijn Water.

Concrete streefdoelen van de 'boer tot bord-strategie'

De strategie bevat concrete streefdoelen om het voedselsysteem in de EU te transformeren. De inzet is op een vermindering met 50 % van het gebruik en de risico's van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is de inzet te komen tot een vermindering met tenminste 20 % van het gebruik van meststoffen, en tot een vermindering met 50 % van de verkoop van antimicrobiële middelen die voor landbouwhuisdieren en in de aquacultuur worden gebruikt. Ten slotte moet 25 % van de landbouwgrond voor de biologische landbouw beschikbaar zijn.

Lees hier het Vewin Position Paper over de Europese Green Deal

Tags by dit artikel
Delen via: