Vewin verwelkomt uitspraak Europees Hof over stikstofbeleid
Terug 13 november 2018

Vewin verwelkomt uitspraak Europees Hof over stikstofbeleid

​Het Nederlandse Programma om stikstof terug te dringen voldoet niet. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat vergunningen in Natura 2000-gebieden alleen maar afgegeven mogen worden als wetenschappelijk vaststaat dat geen milieuschade optreedt. Voor de drinkwatersector is dit een belangrijke uitspraak omdat een aantal drinkwaterbedrijven in Nederland natuurbeheerder zijn en grondwaterbeschermingsgebieden zich vaak in natuurgebieden bevinden.

Grondwaterkwaliteit moet goed zijn

Grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterbereiding, moet goed van kwaliteit zijn. Zo is dat ook vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Het Europese Hof stelt nu dat vergunningen (bijvoorbeeld voor de landbouw) geen nadelige gevolgen voor de natuur mogen hebben. De milieuoverschrijding is in veel gebieden al te hoog en meer uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden mag dus niet. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waar vergunningen op gebaseerd werden, moet aangepast worden.
De aanwezigheid van stikstof heeft relatie met de ontwikkeling van nitraat en metalen in grondwater.

Rekenen met gemiddelden niet toegestaan

Het Hof geeft verder aan dat het niet volstaat als in een gebied de totale hoeveelheid stikstof in de bodem afneemt terwijl op specifieke plekken nog steeds met te veel stikstof worden belast. Vewin is blij met deze uitspraak omdat voor de drinkwaterproductie specifieke grondwaterbeschermingsgebieden en wingebieden van belang zijn. Voor drinkwaterproductie gaat het er niet om de gemiddelde hoeveelheden stoffen in een groter gebied, maar om hele specifieke plekken waar het grondwater van goede kwaliteit moet zijn.

Niet uitgaan van prognoses

Verder vindt het Hof dat geen vergunningen mogen worden afgegeven als er louter op prognoses van toekomstige gevolgen van maatregelen wordt afgegaan.
Vergunningen mogen alleen afgegeven worden wanneer er geen alternatieven zijn of wanneer het openbaar belang een dwingende reden is.
De Raad van State heeft vragen gesteld aan het Europese Hof en moet nu aan de hand van de uitspraak van het hof beoordelen of het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) streng genoeg is.


Lees het standpunt van Vewin over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Tags by dit artikel
Delen via: