Vewin vraagt om prioriteit voor verbetering kwaliteit drinkwaterbronnen bij nieuwe KRW-plannen
Terug 13 juni 2019

Vewin vraagt om prioriteit voor verbetering kwaliteit drinkwaterbronnen bij nieuwe KRW-plannen

​De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op 20 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector zijn de komende twee jaar cruciaal voor de verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater omdat in deze periode de plannen voor het verbeteren van die kwaliteit in de periode 2021- 2027 worden gemaakt. Met de drinkwaterkwaliteit is het uitstekend gesteld in Nederland, maar oude en nieuwe verontreinigingen zoals mest, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen vormen wel een bedreiging voor het grond- en oppervlaktewater, de bronnen van drinkwater. De drinkwatersector vraagt daarom om in de nieuwe plannen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen en om daarbij ook de nieuwe bedreigingen van de bronnen voor drinkwaterbronnen mee te nemen.

Kaderrichtlijn Water is onmisbaar voor bereiken goede waterkwaliteit

Voor het realiseren van een goede waterkwaliteit is een goede uitvoering van de KRW onmisbaar. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit in Europa en ook Nederland al wel verbeterd, maar helaas zijn de KRW-doelen nog niet gehaald en lijken deze doelen ook voor de deadline van 2027 niet binnen bereik. De KRW verplicht de lidstaten iedere 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen, waarin ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de resterende opgaven met bijbehorende maatregelen worden geschetst. Uiterlijk in december 2021 moeten de SGBP-en voor 2022-2027, en de daaraan ten grondslag liggende plannen van rijk en regio, worden vastgesteld. Eind 2020 moeten de ontwerp SGBP-en gereed zijn. Dan wordt ook het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid. Aangezien de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat, is het van belang dat maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen prioriteit krijgen in de nieuwe plannen. Ook de aanpak van nieuwe bedreigingen, zoals opkomende (industriële) stoffen en medicijnresten moeten wat betreft Vewin hierin een plaats krijgen.

Beschermen bronnen drinkwater

Vewin onderstreept dat we in ons land uitstekend drinkwater hebben. Goed en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte en essentieel voor de volksgezondheid. De beschikbaarheid '24/7' daarvan is in ons land volstrekt vanzelfsprekend. Zó vanzelfsprekend dat soms vergeten wordt wat hiervoor nodig is. Grond- en oppervlaktewater, vormen de basis voor het Nederlandse drinkwater. Om te voorkomen dat we steeds meer moeten investeren in zuivering, moeten bronnen beschermd worden tegen verontreinigingen. Hoe schoner de bron, des te minder zuivering nodig is en hoe beter de drinkwaterkwaliteit behouden kan blijven.

Tags by dit artikel
Delen via: