Vewin’s zienswijze op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement
Terug 26 maart 2024

Vewin’s zienswijze op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement. Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de komende decennia aan een toekomstbestendig Maas- en Rijnsysteem. Vewin pleit ervoor de openbare drinkwatervoorziening expliciet te integreren in de verdere uitwerking van het programma. Daarbij gaat het om zowel de wijziging van de waterverdeling over de Rijntakken als om de gebiedsuitwerking.
Het programma Integraal Riviermanagement heeft als doel het watersysteem robuust te maken voor klimaatverandering. Het is daarmee van groot belang voor de openbare drinkwatervoorziening vanwege het veiligstellen van de beschikbaarheid én de kwaliteit van de bronnen in het licht van de klimaatverandering. Volgens Vewin kunnen de doelen van IRM positief bijdragen aan een robuuste drinkwatervoorziening in 2050-2100.

Nieuwe winningen en tegengaan verzilting

Het ontwerpprogramma IRM benoemt de drinkwatervoorziening expliciet als onderdeel van de zoetwaterbeschikbaarheid. Daarbij worden zowel het tegengaan van verzilting van innamepunten als het meenemen van nieuwe winningen.

Verkenning nieuwe winningen

Het verkennen en ontwikkelen van nieuwe oppervlaktewater- of oevergrondwaterwinningen is als doelstelling geformuleerd in de rivierprogramma's en moet volgens Vewin worden meegenomen als onderdeel van de uitwerking van de gebiedsprogramma's in de volgende fase. Dat is geheel in lijn met het nationale beleid uit de Beleidsnota Drinkwater, Water en Bodem sturend en de inzet op brondiversificatie (kijken naar alternatieven voor grondwater).

Hieraan verbonden gaat het ook om het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. Zo kan de zuiveringsinspanning van drinkwaterbedrijven worden verlaagd en het risico van innamestops vanwege te slechte kwaliteit van oppervlaktewater significant worden verminderd. Dit sluit aan op de ambities van de Europese Kaderrichtlijn Water en vraagt ook een (inter)nationale aanpak.

Tegengaan verzilting innamepunten

Voor de drinkwatervoorziening in West Nederland is het essentieel dat de innamepunten voor de drinkwaterproductie zoet blijven, ook bij klimaatverandering en ingrepen in het zoetwatersysteem. Het gaat hier om innamepunten van PWN, Waternet, Dunea, Oasen en Evides die enkele miljoenen inwoners in West Nederland van drinkwater voorzien.

Afstemmen drinkwater initiatieven en IRM gebiedsprocessen

Vewin stelt voor om op korte termijn de initiatieven van de drinkwaterbedrijven voor het realiseren van extra drinkwaterbronnen en de gebiedsprocessen IRM naast elkaar te leggen. Dit met als doel om bij overlap zo snel mogelijk de afstemming te zoeken gericht op kansen qua gebiedsontwikkeling.

Lees hier de zienswijze Vewin op het ontwerp programma Integraal Rivier Management

Tags by dit artikel
Delen via: