Water hoofdthema op bijeenkomst Nederlandse Europarlementariërs
Terug 12 januari 2016

Water hoofdthema op bijeenkomst Nederlandse Europarlementariërs

Tijdens de zogenaamde 'landbouwborrel', een bijeenkomst die in Brussel wordt georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs die betrokken zijn bij de landbouw heeft de directeur van Vewin, Renée Bergkamp, aangegeven dat klimaatverandering negatief uitwerkt voor de drinkwaterproductie. Het zal steeds meer inspanning en geld kosten om ons drinkwater schoon te houden. Vewin was samen met de Unie van Waterschappen afgelopen maandag te gast in Brussel op de drukbezochte bijeenkomst georganiseerd door Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren.

Waterkwaliteit
Volgens Vewin-directeur Renée Bergkamp wordt het steeds complexer om water te zuiveren zodat het geschikt is als drinkwater. "In Nederland is het drinkwater nu nog van uitstekende kwaliteit. Maar onze waterbronnen staan onder druk door klimaatverandering en een overschot aan mest, bestrijdingsmiddelen en bodemvervuiling. Waterbedrijven moeten steeds meer moeite doen om water schoon te krijgen," aldus Bergkamp.

Het RIVM heeft scenario's berekend voor het jaar 2050 en ziet voor de toekomst risico's voor oppervlaktewater als bron van drinkwater als gevolg van de klimaatverandering. In het scenario voor 2050 kunnen vooral aanhoudende droogteperiodes in de zomer problemen veroorzaken. De aanbeveling van het RIVM is om op tijd maatregelen te treffen. De lage waterstand in de rivieren, met name de Rijn, de Maas en de Drentsche Aa, zorgt bijvoorbeeld voor een zoetwatertekort, een verslechtering van de waterkwaliteit en meer verzilting. Vooral de invloed van lozingen op het oppervlaktewater is in tijden van droogte groter, omdat de vervuiling door verminderde rivierafvoer minder verdunt. De Vewin-directeur doet een dringende oproep aan Europa en de individuele lidstaten om waterbronnen beter te beschermen. "Slechts de helft van alle Europese wateren had in 2015 een goede ecologische status. Ook de Nederlandse wateren voldoen nog niet aan de norm. De KRW wordt in 2019 geëvalueerd."
Bergkamp waarschuwt dat die slechte kwaliteit van waterbronnen geen aanleiding mag zijn om in 2019 tot versoepeling van de eisen te komen die aan de waterkwaliteit gesteld worden. "Europa moet vasthouden aan het voorzorgsprincipe en de normen ten aanzien van de waterkwaliteit niet versoepelen," aldus de Vewin directeur.

Landbouw
Nederland moet volgens Bergkamp onder andere de vervuiling vanuit de landbouw gerichter aanpakken. Ook mogen geen uitzonderingen gemaakt worden bij het beschermen van waterbronnen. "Verder is het van belang dat de verschillende richtlijnen (o.a. nitraat/gewasbescherming en KRW) beter op de elkaar afgestemd worden" zegt Bergkamp.

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren geeft aan Europese regels omtrent waterkwaliteit scherp in de gaten te houden en te zullen ageren tegen eventuele versoepeling van bestaande (Europese) waterkwaliteitsnormen.

Waterkwantiteit
Naast de waterkwaliteit, is ook waterkwantiteit een steeds groter aandachtspunt, stelt Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen. "De huidige veranderingen in het klimaat hebben diverse effecten op de waterhuishouding. Zo zorgt de opwarming van de aarde voor een hogere zeespiegel en voor meer en hevigere neerslag. Overheden en bedrijven staan voor de taak om noodzakelijke aanpassingen in het watermanagement samen en tijdig op te pakken," aldus Vermuë.

Tags by dit artikel
Delen via: