Waterspiegel 4: Dossier waterkwaliteit, oproep watertransitie en Europese Drinkwaterrichtlijn
20 oktober 2021

Waterspiegel 4: Dossier waterkwaliteit, oproep watertransitie en Europese Drinkwaterrichtlijn

​Waterspiegel nummer 4 is verschenen. In dit nummer veel aandacht voor waterkwaliteit, waarover Natuurmonumenten en WWF zich zorgen maken en gedeputeerden uit Zuid-Holland en Groningen zich uitspreken. In de nieuwe Lobby-agenda roept Vewin op tot een watertransitie. Daarnaast onder meer aandacht voor de Europese Drinkwaterrichtlijn, het Deltaprogramma 2022 en het Limburgse drinkwaterbedrijf WML dat klimaatneutraal wordt.

Zorgen over waterkwaliteit

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Natuurmonumenten concludeerden onlangs dat Europese lidstaten te weinig doen om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te halen. Wat zijn

volgens deze natuurorganisaties de grootste uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit?
Bas Roels, zoetwaterexpert en programmamanager Rivieren en Delta bij WWF Nederland: 'Water, mens en natuur leidend bij de inrichting van Nederland'.
Paul Vertegaal, Expert Water en natuur, en senior medewerker Public Affairs Landbouw & Water Tom Kunzler van Natuurmonumenten vertellen over de samenhang tussen waterkwaliteit en natuur. Zij vinden dat de maatregelen in de stroomgebiedbeheerplannen strenger moeten.
Jeannette Baljeu is gedeputeerde in Zuid-Holland en heeft waterkwaliteit in haar portefeuille. Zij stelt dat helder beleid nodig is om opkomende stoffen aan te pakken voor de waterkwaliteit.
Haar collega in de provincie Groningen Nienke Homan ziet dat het besef van het belang van voldoende en schoon water goed ingedaald is in haar provincie. Zij zegt: 'Het beschermingsbeleid is maatwerk.'

Oproep Watertransitie

Bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag publiceerde Vewin de Lobby-agenda. Dit jaar benadrukt Vewin hierin haaroproep aan het nieuwe kabinet voor een watertransitie. Goed drinkwater,

24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De watertransitie moet gericht zijn op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.

Verbeteringen in de nieuwe Drinkwaterrichtlijn

Op 18 december 2020 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad in Straatsburg overeenstemming bereikt over de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn. Dat betekent ook

dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van drinkwater moet worden aangepast. Vewin ziet dat de nieuwe richtlijn belangrijke verbeteringen kent, onder andere op het gebied van het beschermen van de bronnen voor drinkwater en voor materialen die in contact komen met drinkwater.

Deltaprogramma 2022

Het Deltaprogramma 2022 is op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De afgelopen zomers hebben laten zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat om ook in de toekomst in voldoende zoetwater van goede kwaliteit te voorzien. De recente inzichten over zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling onderstrepen de urgentie van deze opgave. Water moet sturend worden in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

WML klimaatneutraal

Ook drinkwaterbedrijven gebruiken energie, bijvoorbeeld voor het oppompen, zuiveren en distribueren van water. Dat was voor het Limburgse drinkwaterbedrijf WML enkele jaren geleden reden om te onderzoeken hoe er zelf energie kan worden opgewekt. Het resultaat: WML is de trotse eigenaar van twee windturbines en mag zich nu klimaatneutraal noemen.

Lees Waterspiegel 4

Tags by dit artikel
Delen via: