Zienswijze Vewin op ontwerp-NPLG: meer aandacht nodig voor drinkwaterbronnen
Terug 28 februari 2024

Zienswijze Vewin op ontwerp-NPLG: meer aandacht nodig voor drinkwaterbronnen

Vewin vindt dat de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen een duidelijke plek moet krijgen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de provinciale gebiedsprogramma’s. Het Rijk moet duidelijk aangeven hoe ze het beleid gaat aanscherpen om de (KRW-)doelen bij drinkwaterbronnen te halen, en expliciet aan de provincies meegeven dat het halen van deze doelen bij drinkwaterbronnen onderdeel moet zijn van de provinciale gebiedsprogramma’s. Beschermde gebieden voor drinkwaterproductie moeten aangewezen worden als prioritaire gebieden met een urgente opgave. Dit staat in de zienswijze die Vewin namens de drinkwatersector op het ontwerp-NPLG heeft ingediend. Het ontwerp-NPLG lag tot en met 26 februari ter inzage.

Kansen voor bescherming drinkwaterbronnen in NPLG benutten


Het NPLG en de provinciale gebiedsprogramma's bieden kansen voor een betere bescherming van de bronnen voor drinkwaterproductie, ingepast in een toekomstbestendig ingericht landelijk gebied. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat in het NPLG prioriteit wordt gegeven aan de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. Dat is nu nog niet het geval in het ontwerp-NPLG dat ter inzage lag. Vewin heeft in haar zienswijze op het ontwerp daarom onder andere de volgende zaken aangegeven:

  • In het verlengde van de keuzes in Water en bodem sturend moet een nieuwe structurerende keuze opgenomen worden in het NPLG die zich richt op ‘Bescherming kwaliteit en beschikbaarheid drinkwaterbronnen’. Hiermee kan de kwaliteit en beschikbaarheid van bestaande en nieuwe drinkwaterbronnen de prioriteit krijgen die het nodig heeft in het NPLG en goed doorwerken in de provinciale programma’s.
  • In het NPLG en de provinciale programma’s moet een samenhangend pakket van maatregelen worden opgenomen gericht op tijdige KRW-doelrealisatie bij drinkwaterbronnen en het halen van de specifieke doelen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. Het is van belang om deze doelen voor het tegengaan van de verontreiniging van drinkwaterbronnen expliciet op te nemen in het NPLG, conform de motie De Groot en Van Campen.
  • Het is belangrijk dat de maatregelen uit het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030, dat nu wordt opgesteld, worden opgenomen in de provinciale programma’s, om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen en de leveringszekerheid van drinkwater te waarborgen.
  • De drinkwaterbedrijven worden graag actief betrokken bij de uitwerking van het NPLG in de provinciale gebiedsprogramma’s. Niet alleen vanwege hun kennis op het gebied van drinkwaterproductie, maar ook vanuit hun rol als natuurbeheerder.

Vervolgprocedure NPLG


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leest en beoordeelt alle reacties die binnenkomen tijdens de zienswijzeperiode. Op basis van de ontvangen reacties stelt het ministerie een Nota van Antwoord op. In deze nota is te lezen wat de reactie is van de overheid op de vragen en opmerkingen uit de ingediende zienswijze. Het nieuwe kabinet kan vervolgens het NPLG definitief vaststellen, waarbij zij de mogelijkheid heeft eigen accenten te leggen. De Nota van Antwoord wordt samen met het definitieve NPLG gepubliceerd. Vewin hoopt hierin te lezen dat er meer aandacht gaat naar de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen.
Tags by dit artikel
Delen via: