Direct naar content

Visie minister Carola Schouten Landbouw en water: invloed op kwaliteit en kwantiteit

28 juli 2020 Nieuws

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde onlangs in de Nationale analyse waterkwaliteit dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren, maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald.

Om die doelen overal te halen is het volgens het PBL onder andere nodig om in een aantal gebieden de maatregelen te intensiveren, om zo de belasting van het water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Verschillende landbouwdossiers, zoals onder meer gewasbeschermingsmiddelen, nitraat en grondwater, kringlooplandbouw en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hebben dus een directe relatie met de waterkwaliteit en met de kwaliteit van de bronnen voor ons drinkwater.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Carola Schouten geeft haar visie en gaat nader in op een aantal dossiers. Zij kondigt onder andere aan dat dit jaar vijf provincies – op basis van de beschikbare informatie – adviseren over de haalbaarheid van de doelen voor wat betreft nitraat en grondwater.

Hoe ziet u de relatie tussen de landbouw en de kwaliteit en beschikbaarheid van zoetwater in Nederland?
Schouten: ‘De landbouw heeft als grootste grondgebruiker in Nederland een belangrijke relatie met water. De landbouwbodems – waar de neerslag op valt – fungeren als een buffer om water vast te houden, het grondwater op peil te houden en de sloten, beken en rivieren te voeden. Tegelijkertijd vragen gewassen in het groeiseizoen voldoende water van goede kwaliteit. Water is dus van groot belang voor de landbouw en de landbouw van groot belang voor de watervoorraad in de bodem. Ook is de landbouw van invloed op de waterkwaliteit. Boeren dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van emissies vanuit onder andere mest en gewasbeschermingsmiddelen.’

‘Op veel terreinen werk ik samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de landbouwsector en waterschappen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het zuinig omgaan met water. Denk daarbij aan: de omslag naar kringlooplandbouw, het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Toekomstvisie gewasbescherming, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het Nationaal Programma Landbouwbodems en het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw.’

Lees verder in Waterspiegel 3, juli 2020
Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*