Direct naar content

Over Vewin Den Haag

Vewin is de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Ondernemingen, met gemeenten en provincies als aandeelhouders, die er voor zorgen dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater geleverd wordt. De belangrijkste taak van Vewin is het in Den Haag en Brussel behartigen van de belangen van haar leden. Dit met als doel gunstige condities tot stand te brengen en te houden voor de continue productie van goed drinkwater. Binnen de vereniging bepalen de leden de koers en het beleid; zij vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en zijn ook alle vertegenwoordigd in het Bestuur. Bestuur en ALV kennen een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-kantoor staat onder leiding van een directeur die door het Bestuur is benoemd.

Hans de Groene

Directeur

Hans de Groene

Directeur

Ambitieus en strategisch

De Nederlandse waterbedrijven leveren op ruim 8,3 miljoen adressen continu kwalitatief goed en veilig drinkwater. Drinkwater is een eerste levensbehoefte voor mens en dier. Zowel het water als de drinkwaterbedrijven genieten een groot vertrouwen. De strategie van Vewin is gericht op:

 • effectieve en efficiënte belangenbehartiging in de Haagse en Brusselse netwerken;
 • optimale informatievoorziening voor de leden door het gemakkelijk beschikbaar maken van relevante documenten en bronnen.

Innovatief

De Nederlandse drinkwaterbedrijven behoren kwalitatief en organisatorisch tot de wereldtop. Innovatie is voor de drinkwatersector essentieel.

Samenwerking

De belangen van de drinkwaterbedrijven laten zich in vele opzichten combineren met de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties. Vewin werkt daarom samen met vele andere stakeholders, zoals overheden, overheidsinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, consumentenorganisaties, de telecomsector, vertegenwoordigers van de chemische, bestrijdingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie, natuur- en milieuorganisaties en andere brancheorganisaties.

Vestiging

Vewin is gehuisvest in Den Haag en heeft – samen met de Unie van Waterschappen – ook een kantoor in Brussel.

Vewin vertegenwoordigt
deze waterbedrijven:

01 10

Jaar 1952De oprichting van Vewin

Vewin is opgericht op 18 november 1952. Toen Vewin haar werkzaamheden begon, telde ons land 198 waterleidingbedrijven; 177 daarvan waren lid van de vereniging. De 22 bedrijven die geen lid waren, waren klein: samen waren ze goed voor zo’n anderhalf procent van de totale wateromzet.

De belangrijkste taak van Vewin was in die beginperiode het verlenen van diensten aan de leden en het behartigen van de belangen van de waterleidingbedrijven (‘een gezonde openbare drinkwatervoorziening’) in relatie tot de overheid.

Jaar 1968Het logo werd geïntroduceerd

Het logo is in eerste instantie ontwikkeld voor Gemeentewaterleidingen Amsterdam, door de Amsterdamse kunstenaar Jan Ketting omstreeks 1967. De Commissie Voorlichting Waterleidingbedrijven van Vewin stelde rond die tijd voor het embleem te gebruiken voor alle waterleidingbedrijven, met als belangrijkste drijfveer de pluriformiteit aan emblemen bij de toenmalige 145 waterbedrijven. In 1968 werd het logo als hét embleem ‘voor de waterleiding in Nederland’ geïntroduceerd. Daarbij werd afgesproken dat het embleem in combinatie met de naam van het waterbedrijf gecombineerd zou worden.

Jaar Anno nuVewin tegenwoordig

Inmiddels staat ‘Vewin’ voor ‘Vereniging van waterbedrijven in Nederland’. Tegenwoordig is de belangrijkste taak van de Vereniging de belangenbehartiging van haar leden (momenteel tien drinkwaterbedrijven).

Waterbedrijven kennen we in Nederland sinds ongeveer anderhalve eeuw. Het oudste bedrijf is dat van Amsterdam, gesticht in 1853, daarna volgde een bedrijf in Den Helder. Ze werden opgericht om de verstrekking van goed drinkwater te kunnen garanderen.​

01 03

Activiteiten van Vewin

Vewin werkt met vijf stuurgroepen. De Vewin-leden, de drinkwaterbedrijven, hebben zitting in deze stuurgroepen.

Stuurgroep Beveiliging & Crisismanagement

Drinkwater is een primaire levensbehoefte, van groot belang voor de volksgezondheid en onmisbaar bij veel economische activiteiten. De drinkwatervoorziening maakt dan ook onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. De drinkwaterbedrijven werken samen met de overheid aan een weerbare drinkwatervoorziening, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Drinkwaterbedrijven inventariseren dreigingen en gevaren – van overstromingen tot cyberinbreuken – en treffen maatregelen om hier zoveel als mogelijk weerstand tegen te bieden.

 • ir. A.M. Ottolini

  Algemeen directeur Evides NV
 • Mariëlle Basten

  Stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement

Stuurgroep Bodem & Infrastructuur

Drinkwater wordt in Nederland voor 60% gemaakt uit grondwater. De bodem is om twee redenen belangrijk voor de drinkwaterproductie. De bodem zorgt voor een goede bescherming van het grondwater en voor natuurlijke zuivering. De drinkwatersector beheert zo’n 120.000 kilometer ondergrondse infrastructuur. De bodem is daarmee de grootste drager van een uiterst belangrijk bedrijfsmiddel van de drinkwaterbedrijven.

 • ​drs. S.I. de Haas

  Plaatsvervangend algemeen directeur Waternet
 • Marijke Schipper

  Beleidsmedewerker Bodem & Infrastructuur

Stuurgroep Bronnen & Kwaliteit

Natuurlijke bronnen, grond- en oppervlaktewater, vormen de basis voor het Nederlandse drinkwater. Om kwalitatief goed en veilig drinkwater te kunnen leveren moeten de kwaliteit van de bronnen en het niveau van de zuivering goed zijn. Het is van groot belang dat de bronnen schoon blijven en beter beschermd worden tegen verontreinigingen zoals bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en medicijnresten. Hoe schoner de bron, des te minder zuivering nodig is.

 • mr. drs. A. Driesprong

  Algemeen directeur Oasen
 • Mirja Baneke

  Stuurgroepsecretaris Bronnen & Kwaliteit

Stuurgroep Communicatie

Het doel van de Stuurgroep is om de lobby te versterken en te ondersteunen en het Vewin-Bestuur van integraal beleids- en communicatieadvies te voorzien. De Stuurgroep doet dit door nauw met andere Stuurgroepen samen te werken en af te stemmen. Eén van de instrumenten is de strategische (beleids)agenda waarin de Stuurgroep vastlegt hoe op strategische momenten de urgentie en zichtbaarheid van een lobbyonderwerp in Den Haag of Brussel of op regionaal/lokaal niveau kunnen worden vergroot.

 • drs. V.E. Frankot

  Directeur WMD Drinkwater NV
 • Patricia van der Linden

  Communicatieadviseur / woordvoerder

Stuurgroep Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen

De publieke drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke opdracht om continu drinkwater van hoge kwaliteit te leveren. Dat vraagt om een effectieve en doelmatige organisatie van de (drink)watersector. De onderlinge bedrijfsvergelijking (benchmark) speelt een belangrijke rol in het transparant maken van de prestaties van de drinkwaterbedrijven op het gebied van waterkwaliteit, dienstverlening, milieu en financiën & efficiency. Transparantie biedt niet alleen inzicht voor de wettige toezichthouder en publieke aandeelhouders, maar voedt ook het streven naar optimalisatie van prestaties.

 • drs. J.J.W. Nelissen RA

  Directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg
 • Alexander van den Honert

  Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

Stuurgroep AVG Gedragscode

Het doel van de Stuurgroep is het opstellen van een gedragscode slimme watermeters, en deze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een gedragscode biedt een sectorspecifieke invulling van de AVG. Een dergelijke gedragscode is niet verplicht, maar geeft houvast aan de waterbedrijven bij de implementatie van slimme watermeters. Ook kunnen door een voorafgaande toetsing door de AP zorgen achteraf voorkomen worden en de draagvlak en acceptatie bij klanten vergroot worden.

 • ​drs. R.A.M. van Dongen

  Directeur Brabant Water NV
 • Juliette van Balen

  Stuurgroepsecretaris AVG Gedragscode

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*