7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Terug 11 maart 2022

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Addendum bij het 7e Actieprogramma Nitraat (NAP)

Met teleurstelling constateert Vewin dat de problematiek van de nitraatbelasting van grondwaterbronnen voor de productie van drinkwater volledig ontbreekt in het addendum bij het 7e NAP. Met dit addendum wordt beoogd de Europese Commissie te overtuigen dat Nederland zal voldoen aan de verplichtingen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Centraal in het addendum staat het betoog van de bewindslieden dat de ‘onontkoombare, gebiedsgerichte, integrale aanpak vorm moet krijgen onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Om de aanpak van de nitraatproblematiek in grondwaterbeschermingsgebieden definitief op te lossen bepleit Vewin daarom:

  • dat wordt bevestigd dat het doel is en blijft dat de nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden uiterlijk in 2025 blijvend onder de wettelijke norm van 50 mg/l liggen;
  • dat bij het bepalen van de landelijke strategie in het NPLG de grondwaterbeschermingsgebieden (en de gebieden rond oppervlaktewater innamepunten voor drinkwaterproductie) een prioritaire status krijgen, zodat het afgesproken doel in uiterlijk 2025 wordt gerealiseerd.

Doelbereik grondwaterbeschermingsgebieden niet in zicht

Voor de drinkwatersector is de nitraatbelasting in grondwaterbeschermingsgebieden voor de drinkwaterproductie een aanhoudend en hardnekkig probleem. Om deze problemen aan te pakken is eind 2017 een Bestuursovereenkomst gesloten tussen LTO, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en
IenW . Hierin is afgesproken dat de nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden rond 34 kwetsbare winningen uiterlijk in 2025 blijvend onder de norm van 50 mg/l moeten zijn. In het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn is opgenomen dat als dit doel in een of meer van de gebieden niet tijdig gehaald dreigt te worden, door de betrokken partijen bekeken wordt welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze worden dan juridisch verplicht gesteld.

Op basis van een recente analyse van de resultaten van de Bestuursovereenkomst wordt op dit moment verwacht dat het doel van maximaal 50 mg/l nitraat in het grondwater in ongeveer de helft van de deelnemende gebieden niet zal worden bereikt via de gezamenlijke aanpak. Bij de presentatie van het 7e NAP werd duidelijk dat de maatregelen uit dit Actieprogramma maar een zeer beperkt effect zullen hebben op de nitraatconcentraties in de grondwaterbeschermingsgebieden. De verwachting die wordt uitgesproken in het 7e NAP dat doelbereik voor grondwater in zicht komt, geldt nadrukkelijk niet voor de grondwaterbronnen voor drinkwater. De minister van LNV gaf aan dat de maatregelen uit het 7e NAP maar een zeer beperkt effect zullen hebben op de nitraatconcentraties in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast zei de minister dat de verwachting is dat ook verplichtende maatregelen niet in 2025 tot doelbereik zullen leiden. De minister nam hiermee tegen de afspraken in een voorschot op de analyse die begin 2022 uitgevoerd zal worden naar de mogelijkheden van tijdig doelbereik in de grondwaterbeschermingsgebieden. Ook werd hiermee een hypotheek gelegd op het in 2022 te nemen besluit om al dan niet door te gaan met de gezamenlijke aanpak via de Bestuursovereenkomst.

  • Tegen deze achtergrond pleitte Vewin daarom eerder voor een aanscherping van het 7e NAP. Het nu gepresenteerde addendum komt niet tegemoet aan die wens.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: