AMvB's Omgevingswet
Terug 28 februari 2017

AMvB's Omgevingswet

​​Drinkwaterbelang bij activiteiten

Het Besluit Activiteiten Leefomgeving benoemt activiteiten die onder algemene regels vallen of waarvoor een vergunningplicht geldt. Voor deze activiteiten geldt een ‘specifieke zorgplicht’, die o.a. ge­richt is op vervulling van maatschappelijke functies waaronder de drinkwatervoorziening. Deze specifieke zorgplicht is onvoldoende eenduidig en te vrijblijvend beschreven (met formuleringen als ‘redelijkerwijs’, ‘zoveel mo­gelijk’). Het komt aan op de eigen inschatting van de initiatiefnemer of er nadelige gevolgen optreden die onder de zorgplicht vallen. Dit is moeilijk te handhaven voor het bevoegd gezag. Het is daarom van be­lang dat de formele betrokkenheid van het drinkwater­bedrijf in het Omgevingsbesluit geregeld wordt bij de aanvraag van een vergunning of maatwerk­voorschrift, wanneer die het drinkwaterbelang raken.

Ter bescherming van de duurzame openbare drinkwatervoorziening moeten via algemene regels in het Besluit Activiteiten Leefomgeving passende preventieve maat­regelen getroffen worden. Bijvoorbeeld het inzichte­lijk maken welke stoffen met welke eigenschappen worden geloosd. Daarnaast is het van belang dat lozingen getoetst worden aan de omgevingswaarden voor oppervlaktewater die gebruikt worden voor de bereiding van drinkwater.
Versterk het drinkwaterbelang bij milieubelastende- en lozingsactiviteiten
Regel formele betrokkenheid van het drinkwaterbedrijf bij vergunningverlening en maatwerk­voorschrift

Omgevingswaarden voor grondwater en overige antropogene stoffen

In navolging van omgevingswaarden voor oppervlaktewater die worden gebruikt voor de bereiding van drinkwater moeten ook omgevingswaarden voor grondwater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater worden opgenomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL).
Daarnaast geldt voor overige antropogene stoffen zoals geneesmiddelen slechts een signaleringswaarde. Dit moet een omgevingswaarde worden.
Neem omgevingswaarden voor grondwater en overige antropogene stoffen op in het BKL

Drinkwaterfunctie en beschermingszones

Het is van belang in het BKL op te nemen welke oppervlaktewateren een drinkwaterfunctie hebben.
Bij afwegingen voor ruimtelijke ordening in een gebied is het van belang dat re­kening gehouden wordt met de gevolgen van activiteiten voor de winning van oppervlaktewater ten behoeve van drinkwater. Daarom moe­ten ook beschermingszones voor oppervlaktewater verplichtend in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving opge­nomen worden om ongewenste functies en activiteiten beter te kunnen weren aan de voorkant. Net zoals dit, met goede ervaringen, gebeurt bij grond­waterbeschermingsgebieden.
Neem in het BKL op welke oppervlaktewateren een drinkwaterfunctie hebben
Neem in het BKL beschermingszones voor oppervlaktewater op

Gebiedsdossiers

Het is belangrijk in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving de gebiedsdossiers op te nemen. Deze bevatten een be­schrijving van de risico’s en maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van de drinkwater­win­ningen. Gebiedsdossiers zijn een essentieel instrument om aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen en om duurzaam de openbare drinkwatervoorziening veilig te stellen. Deze dossiers worden opge­steld door de provincie (grondwater) en Rijkswaterstaat (oppervlaktewater).
Neem gebiedsdossiers op in het BKL

Hoofdinfrastructuur transport ruwwater

In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving worden toekomstige functies en bescherming van tracés geregeld die van nationaal belang zijn. Hiertoe behoort ook de hoofdinfrastructuur voor transport van ruwwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. (Ruwwater is de grondstof voor de bereiding van drinkwater.)
Benoem de hoofdinfrastructuur voor transport van ruwwater en halffabrikaten als nationaal belang in BKL

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: