AO Energie: Geothermie

Terug 3 oktober 2016

AO Energie: Geothermie

Drinkwater is van Nationaal belang
Circa 60 % van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. De ondergrond is cruciaal voor de drink­watervoorziening. Drinkwater is ook nauw verbonden met volksgezondheid. Activiteiten in de (diepe) ondergrond vormen in toenemende mate een risico voor de bronnen voor de drinkwaterbereiding. Drink­water is als nationaal belang aangemerkt en verdient derhalve voorrang boven andere activiteiten in de diepe ondergrond.
 Zorg voor verankering van drinkwater als nationaal belang in STRONG

Voorzorgbeginsel
Drinkwaterwinning is een zeer kwetsbare functie in de ondergrond. Waterbedrijven worden in toenemen­de mate geconfronteerd met verontreinigingen in het grondwater. Extra voorzorg bij nieuwe ondergrondse functies is daarom nodig, zeker als risico’s nog onvoldoende bekend zijn. Inci­denten met boringen voor zoutwinning en afvalwaterinjectie tonen aan dat het risico op grondwaterverontreiniging door boorputten en transportleidingen niet uitgesloten is. Dit geldt ook voor boringen naar geothermie. Wij vinden het daarom gewenst om ook bij geothermie-boringen het voorzorgprincipe te hanteren.
 Sluit geothermie-boringen uit in gebieden voor de waterwinning zolang risico’s voor het grondwater onzeker en onvoldoende bekend zijn

Kennisontwikkeling
Geothermie is een relatief nieuwe en innovatie technologie waarvan risico’s voor het grondwater mogelijk vergelijkbaar zijn met boringen naar schaliegas of afvalwaterinjectie uit olie- en gaswinning. Dergelijke risico’s zijn bovendien nog onvoldoende in beeld. Zowel het eventuele fracken in de ondergrond bij geo­thermische boringen alsook lekkage uit boorputten kan leiden tot emissies van verontreinigingen naar het grondwater. Het is gewenst om ontwikkeling van geothermie gepaard te laten gaan met verdere kennis­opbouw over risico’s en mogelijke maatregelen voor risicobeheersing. 
  Zorg voor verdere kennisontwikkeling over risico’s voor grondwatervoorraden bij boringen voor geothermie en gewenste maatregelen voor risicobeheersing

Verplicht monitoring
De drinkwatersector wil dat een goede bescherming van het grondwater is geborgd. Grondwater is een traag reagerend systeem. Effecten van verontreinigingen worden vaak pas na vele jaren opgemerkt. Boringen in de diepe ondergrond zijn risicovol voor de grondwaterkwaliteit. Het is daarom noodzakelijk dat bij geothermieboringen altijd monitoring van het diepe grondwater verplicht wordt om eventuele calamiteiten en verontreinigingen te kunnen detecteren en tijdig passende maatregelen te treffen.
Ø Zorg voor verplichte monitoring van het diepe grondwater bij boringen naar geothermie

Regel calamiteitenplannen, toezicht en handhaving
Ingeval zich incidenten voordoen met geothermische boringen in de ondergrond zal adequate actie ge­borgd moeten zijn. Hiertoe zullen calamiteitenplannen beschikbaar moeten zijn waarmee ook is voorzien in calamiteiten in het diepe grondwater. Ook zullen afdoende financiële middelen in een waarborgfonds beschikbaar moeten zijn om maatregelen te treffen. Provincies dienen als hoeder van de grondwater­kwaliteit een rol te krijgen bij toezicht en handhaving
 Waarborg beschikbaarheid van calamiteitenplannen die voorzien in grondwatercalamiteiten
 Zorg voor een waarborgfonds om eventuele schade aan het grondwater door geothermische boringen te kunnen herstellen
 Zorg voor een rol voor provincies bij toezicht en handhaving voor grondwateraspecten​

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt