​​AO Energie: fracken

Terug 15 april 2016

​​AO Energie: fracken

Schaliegaswinning: gebieden voor de drinkwatervoorziening volledig uitsluiten
De aanbiedingsbrief bij het plan MER schaliegas (Kamerstuk 33952 nr 32) geeft aan dat schaliegas­win­ning leidt tot risico’s voor het grondwater door ongelukken aan maaiveld of problemen met de integriteit van putten. Ook wordt geconstateerd dat er gebrek is aan kennis over het vrijkomen en de migratie van boor- en frackvloeistoffen en methaan in de ondergrond bij een put die niet degelijk is. Bij winning van schaliegas is er sprake van zeer grote aantallen boringen met veel transport van chemicaliën en afvalwa­ter. Als er iets mis gaat kan dat grote effecten hebben. De grondwaterbronnen kunnen dan lange tijd niet meer geschikt zijn om daar drinkwater uit te bereiden. Drinkwaterbedrijven kunnen die risico's niet lopen. Schaliegaswinning moet daarom uitgesloten worden in alle gebieden voor de drinkwatervoorziening. In het planMER schaliegas zijn de beschermingsgebieden en boringvrije zones bij bestaande winningen voor drinkwater slechts gedeeltelijk bij voorbaat uitgesloten voor schaliegaswinning en ook slechts tot 1 km diepte. Bij de bescherming van grondwater moet het voorzorgprincipe leidend zijn. Vewin wenst daarom in STRONG aanvullende uitsluiting van schaliegas in álle gebieden voor de drinkwatervoorzie­ning; dus ook in intrekgebieden, strategische grondwatervoorraden voor drinkwater en in de nationale grondwaterreserves die in STRONG worden aangewezen.
Leg in STRONG een verbod op schaliegaswinning vast in en onder álle gebieden voor de drinkwaterwinning zonder dieptebeperking

Monitoring van het grondwater verplichten
Bij boringen voor mijnbouwactiviteiten vindt nu alleen monitoring plaats van het ondiepe grondwater ge­richt op het detecteren van verontreinigingen vanaf maaiveld. Er vindt geen monitoring plaats in het diepe grondwater om eventuele verontreiniging vanuit de diepe ondergrond langs de boorgatwand op te sporen. Ook vinden geen nulmetingen plaats of metingen om putintegriteit op lange termijn te controleren na slui­ting van de boorgaten. Vewin vindt de huidige monitoring van het grondwater bij mijnbouwactiviteiten on­voldoende. Grondwater is een traag reagerend systeem. Effecten van verontreinigingen worden vaak pas na vele jaren opgemerkt. Het is daarom noodzakelijk dat bij mijnbouwactiviteiten monitoring van het diepe grondwater verplicht wordt om calamiteiten en verontreinigingen te kunnen detecteren en tijdig passende maatregelen te kunnen treffen.
Verplicht monitoring van het diepe grondwater bij mijnbouwactiviteiten

REACH-beoordeling frackstoffen
Bij het fracken voor schaliegaswinning wordt gebruik gemaakt van chemische stoffen die een risico vor­men voor het grondwater. Uit onderzoek van KWR Watercycle Research Institute blijkt dat de risico’s van stoffen die worden gebruikt bij het fracken veelal nog niet zijn beoordeeld in het kader van REACH. Ook is voor de gebruikte frackstoffen die als gevaarlijk worden aangemerkt geen adequate risicobeoordeling voor het diepe grondwater uitgewerkt. Om risico’s voor het grondwater te voorkomen moet een afgeronde REACH-beoordeling voorwaarde zijn voor toepassing van chemicaliën bij het fracken.
Verbied toepassing van frackstoffen waarvoor de REACH-beoordeling nog niet is afgerond

Adviesrol drinkwaterbedrijven
In het wetsvoorstel Mijnbouw­wet wordt gemeld dat drinkwaterbedrijven hun inbreng in de advisering over mijnbouwwetvergunningen kunnen leveren via de provincies. Vewin vindt een dergelijke indirecte inbreng onvoldoende recht doen aan het publieke en nationale belang waar de sector voor staat. Drinkwaterbe­drijven hebben een wettelijke taak om drinkwater te leveren dat aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoet. Dit publieke belang van de drinkwatervoorziening rechtvaardigt een zelfstandige adviesrol voor de waterbe­drijven bij mijnbouwwetvergunningen
Neem een adviesrol van drinkwaterbedrijven op in de Mijnbouwwet

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt