AO Gezondheidsraad – 12 juni 2019
Terug 5 juni 2019

AO Gezondheidsraad – 12 juni 2019

Water als basis voor een goede gezondheid

Schoon drinkwater en schoon oppervlakte- en grondwater zijn van groot belang voor de volksgezondheid. De drink­watervoorziening is volgens de Drinkwaterwet een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ en de overheid heeft een zorgplicht om de bronnen voor drinkwater nu en in de toekomst te beschermen. Een groeiend probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater vormen medicijnresten. Dit komt onder andere door toenemend medicijngebruik en lagere rivierafvoeren als gevolg van klimaat­verandering. Resten van geneesmiddelen komen onder andere via urine en ontlasting in het riool en na gedeeltelijke zuivering in rivieren terecht en vormen zo een bedreiging voor de productie van drinkwater. In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werken partijen uit de zorg- en watersector onder regie van het Ministerie van IenW samen om medicijnresten in drinkwaterbronnen te voorkomen. Ook het Ministerie van VWS is betrokken, want een integrale aanpak vanuit water en zorg is het meest effectief. In alle scha­kels van de keten zijn maatregelen nodig: van de ontwikkeling van medicijnen, het voorschrijven en het gebruik van medicijnen, tot aan de zuivering van afvalwater. Daarnaast is het heel goed dat veel partijen uit de zorgsector de Green Deal Duurzame Zorg hebben ondertekend, waarin het verminderen van medicijnresten in water één van de vier pijlers is. Het is van belang om deze inzet concreet te maken.
-Voorkomen is beter dan genezen: maak concreet welke maatregelen in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg worden genomen om medicijnresten in grond- en oppervlaktewater te verminderen.

EU strategie: milieubeoordeling geneesmiddelen

De Europese Commissie heeft in maart jl. een mededeling gepresenteerd over de strategie van de EU voor geneesmiddelen in het milieu. Het is goed dat de Commissie de urgentie van de problematiek van medicijnresten in water onderstreept en inzet op acties op alle plekken binnen de keten van zorgsector tot afvalwaterzuivering. Dit ondersteunt de Nederlandse Ketenaanpak. Concretere invulling van het EU-voorstel is nodig op o.a. een betere en meer transparante milieubeoordeling van geneesmiddelen. Helaas zijn gegevens over de werkzame stoffen en de milieubeoordeling slechts gedeeltelijk openbaar. Van de meeste middelen die voor 2006 zijn toegelaten, is bovendien helemaal geen milieu informatie beschikbaar. Als de informatie wel beschikbaar zou zijn, zouden drinkwaterbedrijven en waterbeheerders beter kunnen bepalen welke stoffen belangrijk zijn om te monitoren. Vewin vindt het essentieel dat
1) milieugegevens over effecten op water en milieugedrag, zoals afbreekbaarheid, EU-breed openbaar worden gemaakt, 2) dat alsnog milieubeoordelingen plaatsvinden bij middelen die voor 2006 zijn toegelaten en 3) dat milieugegevens beter vindbaar zijn.
-Zet bij de EU-strategie voor geneesmiddelen en milieu namens Nederland in op een verbeterde en meer transparante milieubeoordeling.

EU strategie: normering drinkwaterbronnen

De Europese Commissie benoemt een aantal keer de relatie met de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn wordt momenteel geëvalueerd. De KRW stelt de doelen voor de waterkwaliteit in Europa. Gezien de urgentie van de problematiek die de Commissie aangeeft, is het belangrijk dat op EU niveau een doel gesteld wordt voor medicijnresten in water. Aangezien medicijnresten niet thuishoren in drinkwater-bronnen is het nuttig om binnen de KRW een voorzorgsnorm voor medicijnresten vast te stellen, net zoals is gebeurd voor bestrijdingsmiddelen (0,1 microgram/liter) in drinkwaterbronnen. Dan is helder op welk doel gestuurd wordt met de maatregelen om medicijnresten in water terug te dringen.
-Pleit bij de uitwerking van de EU strategie voor een voorzorgsnorm voor medicijnresten in drinkwaterbronnen.

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: