AO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg
Terug 17 februari 2015

AO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

​Tijdens het AO Nationale veiligheid van 25 september 2014 zijn vragen gesteld over de samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven en de veiligheidsregio’s. Aanleiding was de brand op Shell Moerdijk waarbij betrokken drinkwaterbedrijven niet door de veiligheidsregio waren gealarmeerd. Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer informatie toegezegd over de stand van zaken van de samenwerkingsconvenanten. In zijn brief van 21 november 2014 erkent de minister dat de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven in de praktijk versterkt moet worden. De minister geeft ook aan dat veiligheidsregio’s taken en verantwoordelijkheden hebben richting drinkwaterbedrijven, zoals tijdige alarmering bij bijvoorbeeld incidenten met gevaarlijke stoffen maar ook het leveren van bijstand bij de inzet van nooddrinkwater.

Om de samenwerking in de praktijk te versterken, noemt de minister o.a. het traject ‘Continuïteit van de samenleving’, een initiatief van VenJ en het Veiligheidsberaad. Het traject is erop gericht om te komen tot een eenduidige rolopvatting van veiligheidsregio’s in relatie tot het Rijk en vitale partners. Daarnaast wordt per veiligheidsregio een actieplan opgesteld om de samenwerking tussen partijen te versterken. Medio 2015 neemt het Veiligheidsberaad een besluit over de invulling en uitvoering van het traject. Hierbij pleit Vewin voor de volgende drie zaken:

Implementatie drinkwaterconvenant

In de regionale actieplannen moet voor de sector drinkwater komen te staan dat de afspraken uit het drinkwaterconvenant van 2010 per direct worden geïmplementeerd en ingebed bij de veiligheidsregio’s. Hierbij moet prioriteit worden gegeven aan toegangsverlening tot LCMS, het inbedden van meldings- en alarmeringsafspraken, en het opstellen van draaiboeken over de operationele inzet van nooddrinkwater.
Voorzie de 25 regionale actieplannen van de prestatieafspraak dat de afspraken uit het landelijke drinkwaterconvenant per direct worden geïmplementeerd

Uniformiteit waar nodig

Voor een efficiënte multidisciplinaire samenwerking is het van belang dat kritische processen, zoals crisiscommunicatie, zo uniform mogelijk worden ingevuld en uitgevoerd. Zo wil de drinkwatersector landelijke afspraken maken over medegebruik van het crisiscommunicatiemiddel NL-Alert. Deze voorziening is ná vaststelling van het drinkwaterconvenant (2010) gekomen. Bij bv. afgifte van een kookadvies moeten drinkwaterbedrijven hun klanten snel en eenduidig informeren. Volksgezondheid staat immers voorop. Dit kan via NL-Alert, waarbij op verzoek van een drinkwaterbedrijf door de veiligheidsregio een sms-bericht aan alle betrokkenen wordt uitgestuurd. Uniformiteit in afspraken hierover is een vereiste, te meer wanneer een calamiteit of crisis regio overstijgend is.
Het Veiligheidsberaad moet binnen het traject ‘Continuïteit van de samenleving’ de taak krijgen om met vitale sectoren landelijke- en bindende afspraken te maken over aanvullende onderwerpen die uniformiteit vereisen, zoals bij bv. medegebruik van NL-Alert

Toezicht en handhaving

Er moet toezicht en handhaving plaatsvinden op de uitvoering van de actieplannen. Conform het advies van de Commissie Hoekstra, pleit Vewin voor een handhavingsstrategie voor de Inspectie VenJ. De Inspectie rapporteert nu enkel over het functioneren van de veiligheidsregio’s terwijl juist handhaving nodig is. Zo staat in de Wet veiligheidsregio’s dat veiligheidsregio’s samenwerkingsafspraken moeten maken met crisispartners, waaronder drinkwaterbedrijven. Gezamenlijke crisispreparatie en respons zijn van groot maatschappelijk belang en vereisen de nodige aandacht.
Laat de Inspectie VenJ toezicht houden op uitvoering van de actieplannen en waar nodig aanwijzingen geven

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: