AO Water 16 juni 2016
6 juni 2016

AO Water 16 juni 2016

​​Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater geeft naar aanleiding van de motie Jacobi c.s. (Kamerstuk 34 000 J, nr. 16) een impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit. Vewin is tevreden met de voort-gang en met de benoemde prioriteiten. Aangezien deze ook op het terrein van de ministeries van EZ en VWS liggen is het noodzakelijk dat deze departementen actief deelnemen aan de Delta-aanpak. Analyse van de knelpunten voor de waterkwaliteit is van belang, maar voor drinkwaterbronnen is de problematiek grotendeels bekend. Daarom acht Vewin het spoor van de maatregelen die nu al in gang gezet kunnen worden essentieel om tot verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te komen. Aandacht is nodig voor een voortvarende aanpak met jaarlijkse monitoring. De integratie van de gebiedsdossiers drinkwater in de Delta-aanpak zorgt voor integraal beleid. Vewin is voorstander van het sluiten van een Bestuursakkoord over dit thema.
Neem de Delta-aanpak waterkwaliteit met concrete maatregelen op in een Bestuursakkoord

Aanpak niet wettelijk genormeerde stoffen in water
Te hoge gehalten van de stof pyrazool in de Maas in 2015 veroorzaakten onderbreking van de inname van Maaswater voor drinkwater in Limburg en de Randstad. Een stappenplan is opgesteld over de handelwijze van de betrokken organisaties bij een eventueel nieuw incident. Het Ministerie van IenM werkt aan een structurele aanpak ter voorkoming van dergelijke incidenten in de toekomst. Het is essen-tieel dat aan de bron, bij de lozing, maatregelen genomen worden. Drinkwaterbedrijven mogen grond- en oppervlaktewater niet innemen om drinkwater van te maken als de kwaliteit niet aan de wettelijke eisen voldoet. Om een handelingsperspectief te creëren voor de waterbeheerders tot het nemen van maatrege-len om de lozing te stoppen is een norm voor de niet wettelijk genormeerde stoffen nodig. Wanneer ver-volgens uit onderzoek blijkt dat het een ongevaarlijke stof is, kan ontheffing verleend worden. Daarnaast moet het helder zijn voor alle lozers dat oppervlaktewater zoals de Maas en de Rijn een drinkwaterfunctie hebben. Hiervoor is het van belang om beschermingszones in te stellen langs oppervlaktewateren die voor drinkwaterproductie gebruikt worden. Voor grondwater bestaan al wel beschermingsgebieden.
- Ga uit van een bronaanpak bij het voorkomen van incidenten met niet genormeerde stoffen
- Neem in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Omgevingswet) een norm op voor niet genor-meerde stoffen, als handelingsperspectief voor de waterbeheerder
-
Neem in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving de verplichting tot het aanwijzen van bescher-mingszones langs oppervlaktewater op

Initiatiefnota over legionellaregelgeving
De initiatiefnota over legionellaregelgeving spreekt over het verlagen van de regeldruk door middel van het herzien van prioritaire instellingen en centralisering van het toezicht. Regelgeving versimpelen waar mogelijk ondersteunen wij uiteraard. Dit mag echter niet afdoen aan het inhoudelijke doel. Dat de uitbra-ken van legionella vrij stabiel zijn, rechtvaardigt niet de uitspraak dat de regelgeving ineffectief is. De hui-dige praktijk van controle van drinkwaterinstallaties functioneert goed en centralisering leidt naar ver-wachting niet tot vermindering van de controledruk. Vewin is geen voorstander van afbouw van het hui-dige systeem van bewaking en preventie en is het eens met de reactie van de Minister om geen verder-gaande ingrepen uit te voeren in de legionellaregelgeving.
Houd het huidige systeem van bewaking en preventie in stand vanwege risico’s voor de volksgezondheid

STRONG
De hoofdregel zou moeten zijn dat functies als drinkwater en mijnbouw/energie en geothermie naast elkaar dienen plaats te vinden zonder nadelige effecten voor het grondwater. Drinkwater verdient als Nationaal belang voorrang boven een aantal andere activiteiten in de diepe ondergrond. In de Waterwet is al een verdringingsreeks opgenomen voor verschillende water-vragende functies bij oppervlaktewater.
Vewin pleit ervoor om een verdringingsreeks ook toe te passen als zich in de ondergrond een ruimtever-delingsvraagstuk voordoet en om deze in de structuurvisie voor de ondergrond (STRONG) op te nemen. In deze verdringingsreeks moet drinkwater prevaleren als de veiligstelling van grondwater voor de drink-watervoorziening in de knel komt.
Verbreed in STRONG de verdringingsreeks voor oppervlaktewater naar grondwater bij de ordening van de ondergrond

Tarieven drinkwater
In overleg met de ILT en de ACM hebben de drinkwaterbedrijven een kostprijsmodel ontwikkeld dat is ge-baseerd op gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten en principes. Het model dient om aan de toezicht-houder ILT inzichtelijk te maken hoe de tarieven zijn opgebouwd uit de verschillende kostenposten en om aantoonbaar inzicht te geven dat geen kruissubsidie plaatsvindt tussen de wettelijke activiteiten en de overige activiteiten van de drinkwaterbedrijven. De wettelijke bepalingen van de Drinkwaterwet zijn het uitgangspunt, alsmede de toezichtvereisten van ILT en ACM. De ontwikkeling van het kostprijsmodel is onderdeel van de stappen die de drinkwatersector in nauw overleg met de ILT en ACM zet, om te kunnen voldoen aan de nieuwe toezichtbepalingen van de Drinkwaterwet die van kracht zijn vanaf de tarieven 2013.
Laat het huidige systeem van regulering en toezicht ongewijzigd

Ketenaanpak Geneesmiddelen
Het Ministerie van IenM heeft voortvarend de ketenaanpak geneesmiddelen gestart. Vewin vindt de aan-pak van belang om de aanwezigheid van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen zoveel mogelijk te voor-komen. Verschillende drinkwaterbedrijven zijn nu al genoodzaakt hun zuivering uit te breiden om de me-dicijnresten uit het water te zuiveren. De drinkwatersector draagt graag bij aan de ketenaanpak, o.a. via onderzoek naar efficiënte zuivering. Drinkwaterbedrijven zullen regionaal beoordelen waar het wenselijk is om bij te dragen aan praktijkpilots op RWZI’s. Voorwaarde is wel dat ook partijen vooraan in de ge-neesmiddelenketen financieel bijdragen aan uitbreiding van de RWZI’s. Essentieel is dat niet alleen bij de zuivering, maar juist ook eerder in de keten maatregelen worden genomen zodat emissies aan de bron voorkomen worden. Bij de ontwikkeling en toelating van geneesmiddelen is het belangrijk dat milieu-infor-matie van humane en diergeneesmiddelen openbaar gemaakt wordt en dat aandacht is voor de nadelige effecten op water. Bij het voorschrijven en gebruik gaat het bv. om het voorschrijven van een milieuvrien-delijker alternatief, ook kleinere verpakkingen, met hetzelfde effect voor de gezondheid en om het tijdelijk apart opvangen van urine na een korte kuur.
-Voorkomen is beter dan genezen: Neem maatregelen vooraan in de keten om emissies aan de bron te voorkomen, zoals openbaarmaking van milieugegevens.
-Maak bij extra zuivering op de RWZI’s de kostenveroorzaker, zijnde de farmaceutische indus-trie medeverantwoordelijk bij de financiering.

Download standpunt

Delen via: