AO Water 24 juni 2015

2 juni 2015

AO Water 24 juni 2015

Ambitieniveau Nederland
De Europese Commissie stelt dat Nederland door te weinig urgentie, het ontbreken van onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen en het te veel gebruik maken van uitzonderingen onvoldoende maatregelen neemt ter verbetering van de waterkwaliteit en het halen van de KRW-doelen.
Nederland kent een te laag ambitieniveau bij het implementeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het realiseren van een goede waterkwaliteit. Artikel 7.3 van de KRW geeft duidelijk aan dat de zuiverings-inspanningen voor de bereiding van drinkwater omlaag moeten. In het concept Nationaal Waterplan (NWP) wordt door de Minister erkend dat extra inspanning nodig is ter verbetering van de waterkwaliteit, maar het ambitieniveau moet omhoog, met concrete maatregelen gekoppeld aan de te halen doelen.
Erken de noodzaak en urgentie van de KRW-doelen en verhoog het ambitieniveau in Nederland

Geen inzicht in effectiviteit
De Europese Commissie verzoekt Nederland om de effectiviteit van de bestaande maatregelen te beoor­delen. Het moet inzichtelijk zijn hoe maatregelen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelstellingen om te bepalen welke aanvullende maatre­gelen nodig zijn. De Europese Commissie kan de implementatie van de KRW door Nederland niet volledig beoordelen omdat Nederland niet altijd geschikte of voldoende informatie aanlevert. De Europese Commissie heeft te weinig informatie over hoe en op welke termijn Nederland de doelen wel denkt te halen. Noodzakelijke maatregelen op het gebied van landbouw, chemi­caliën, hydromorfologische veranderin­gen, afvalwaterverwerking en waterwinningen blijven hierdoor onbesproken. Specifiek voor drinkwater blijft onduidelijk welke beschermingsmaatregelen zoals bescher­mingszones er getroffen worden en hoe de sanering van vervuilde grond vorm krijgt.
Toets maatregelen op hun bijdrage aan de KRW-doelen voor drinkwater en neem effectieve beschermingszones voor drink­water op in de maatregelenprogramma’s

Gebiedsdossiers
In gebiedsdossiers zijn onder regie van provincies en Rijkswaterstaat de risico’s en maatregelen voor de kwaliteit van de drinkwaterwinningen beschreven. De Minister geeft aan dat gebiedsdossiers geen be­stuurlijk geaccordeerde documenten zijn en dat de voorgestelde maatregelen niet automatisch uitgevoerd worden. Tegelijkertijd zijn de gebiedsdossiers wel dé plek om te komen tot maatregelen om aan de KRW te voldoen. Om ervoor te zorgen dat maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden, is verankering van de gebiedsdossiers nodig in de Omgevingswet. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat maatregelen onvoldoende verankerd zijn in de plannen. In het Deltafonds daarom ruimte opnemen voor financiering van maatregelen uit de gebiedsdossiers.
Gebiedsdossiers wettelijk verankeren in de Omgevingswet en de financiering van maatre­gelen opnemen in het Deltafonds

Omgevingswet
Op grond van de Drinkwaterwet hebben bestuursorganen een zorgplicht voor de veiligstelling van de duur­zame drinkwatervoorziening. Deze zorgplicht moet uitgewerkt worden in de Omgevingswet door in artikel 2.1 (uitoefening taken en bevoegdheden van bestuursorganen) het duurzaam veiligstellen van de open­bare drinkwatervoorziening op te nemen. Zonder deze toevoeging is het voor bestuursorganen niet helder dat drinkwaterbelangen meegewogen moeten worden. Daarnaast is het van belang om een drinkwater­toets op te nemen als onderdeel van de watertoets om risico’s voor de (drink)watervoorziening bij plan­ning en ruimtelijke ordening vroegtijdig te kunnen signaleren.
Neem in artikel 2.1 van de Omgevingswet op het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening

Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW)
De drinkwaterproductie in Nederland is voor meer dan de helft afhankelijk van grondwaterwinningen en in meerdere provincies wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van grondwater voor de bereiding van drinkwater. Bij meer dan de helft van de grondwaterwinningen is sprake van verontreinigingen in het ingenomen grondwater. Voor grondwater bestaan alleen signaleringswaarden zonder juridische status. Gezien de eisen die de KRW en Drinkwaterwet stellen is het van belang om het grondwater te bescher­men en ook hiervoor milieukwaliteitseisen op te nemen in het BKMW.
Milieukwaliteitseisen voor grondwater opnemen in het BKMW

Geneesmiddelen
Het Ministerie van I&M stelt voor tot een Nationaal Ketenakkoord te komen voor het terugdringen van ge­neesmiddelen in het milieu. Vewin is voor een dergelijk akkoord en verzoekt de bijbehorende maatrege­len zo concreet mogelijk op te nemen in het Nationaal Waterplan. Bij de maatregelen moet de nadruk liggen op bronbeleid. In Brussel wordt de Richtlijn Prioritaire Stoffen herzien. Het is van belang dat de Minister zich ervoor inzet geneesmiddelen op de lijst met Prioritaire Stoffen op te nemen, waardoor milieukwaliteitseisen gaan gelden en lidstaten maatregelen moeten nemen.
Nationaal Ketenakkoord opnemen in het NWP met aanpak bij de bron en geneesmiddelen opnemen op de EU-Lijst Prioritaire Stoffen

STRONG/Strategische voorraden
De overheid zet met STRONG nadrukkelijk in op een bredere benutting van de bodem voor diverse on­dergrondse functies. Daarbij moet ruimte voor drinkwaterwinning worden gereserveerd om de eventuele hogere vraag naar grondwater voor drinkwaterbereiding in de toekomst duurzaam en kostenefficiënt te faciliteren. Vewin pleit er voor om toekomstige grondwaterreserves voor de drinkwatervoorziening nu aan te wijzen en te betrekken in de ruimtelijke afweging van ondergrondse functies in STRONG.
Zorg voor begrenzing en aanwijzing van strategische grondwatervoorraden door provincies op basis van het hoge groeiscenario en neem deze op in STRONG

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt