Aanvullingswet Bodem
Terug 27 november 2018

Aanvullingswet Bodem

Bodemverontreiniging is nog steeds een omvangrijk knelpunt voor de drinkwatervoorziening. Het beleid inzake bodemverontreiniging wordt vernieuwd. De actieve saneringsoperatie zal in het nieuwe beleid worden stopgezet. Een groot aantal gevallen van verontreiniging zal in de bodem achterblijven. Deze zullen alleen worden aangepakt als er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. De Aanvullingswet Bodem, die de huidige Wet Bodembescherming gaat vervangen, moet volgens Vewin een kader gaan bieden om de grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen indien uit deze resterende verontreinigingsgevallen knelpunten voor drinkwater naar voren komen.

Maatregelen bij bedreiging van een drinkwaterwinning

Wanneer een verontreinigingsbron in de bodem leidt tot uitspoeling van verontreinigingen naar het
grondwater en onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening bedreigt moet dit aanleiding zijn tot maatregelen voor het wegnemen van deze bron en het voorkomen van verspreiding naar de waterwinning via het grondwater. Dit moet plaatsvinden ongeacht de vraag of er sprake is van bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen die aanleiding geven tot een sanering. De wettelijke voorzieningen voor een ‘toevalsvondst’ voorzien hierin nu niet. In de Aanvullingswet Bodem moet opgenomen worden dat er sprake is van een onaanvaardbare situatie als een bodemverontreiniging gaat leiden tot overschrijding van de normen voor drinkwater in het onttrokken grondwater voor de drinkwaterbereiding en dat in dat geval maatregelen vereist zijn.
-Verplicht (sanerings)maatregelen voor grond en grondwater als bodemverontreiniging drinkwaterbronnen bedreigt

Afgestemde normen

Voor drinkwater gelden wettelijke kwaliteitseisen. Verontreini­ging van bodem en grondwater wordt echter pas aangepakt als de veel hogere interventiewaarden uit de huidige Wet Bodembescherming worden overschreden. In de nieuwe Aanvullingswet wordt dit knelpunt niet opgelost. Drinkwaterbedrijven moeten al bij lagere concentra­ties voorzorgmaatregelen treffen om aan de vereiste waterkwaliteit te kunnen voldoen. Ook de huidige saneringsdoelen (streefwaarden) zijn onvoldoende om de drinkwatervoorziening te beschermen. Vewin verzoekt dit knelpunt nu op te lossen in de voorliggende overgang van de Wet Bodembescherming naar een Aanvullingswet Bodem.
-Waarborg totstandkoming van bodemnormen in de Aanvullingswet Bodem waarmee drinkwaterbronnen worden veiliggesteld

Ontsluiting van informatie over bodemverontreiniging

Meer dan 150.000 gevallen van bodemverontreiniging zullen in de bodem achterblijven. Informatie over bodemveront­reiniging is via de decentrale overheden momenteel onvoldoende goed ontsloten voor de drinkwaterbedrijven om risico’s voor de waterwinning goed in te kunnen schatten en om zich goed voor te kunnen bereiden op graafwerk in verontreinigde grond voor het leidingnet.
-Neem informatie over bodemverontreiniging op in de Basis Registratie voor de Ondergrond.

Lozingen van afvalwater op oppervlaktewater of in grondwater

Voor lozing van afvalwater van graafwerk en grondwatersaneringen op oppervlaktewater dienen in de Aanvullingswet Bodem regels gesteld te worden die borgen dat deze lozingen niet belemmerend zijn voor wateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening uit die oppervlaktewateren. Voor lozingen van afvalwater van graafwerk en grondwatersaneringen in de bodem of in het grondwater dienen eveneens regels gesteld te worden die borgen dat lozingen een veilige drinkwatervoorziening niet belemmeren.
-Neem in de Aanvullingswet Bodem op dat lozing van afvalwater van saneringen op oppervlaktewater of in de bodem geen nadelige effecten mag hebben op de drinkwatervoorziening

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: