Activiteitenbesluit milieubeheer

Terug 20 september 2016

Activiteitenbesluit milieubeheer

De Kabinetsnota ‘Gezonde Groei Duurzame Oogst; tweede Nota duurzame gewasbescherming’ bevat doelstellingen en maatregelen voor een verdere verduurzaming van het gewasbeschermingsbeleid.
De wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Staatscourant 2016 nr. 32229, 6 juli 2016) geeft uitvoering aan enkele afspraken uit deze nota. Vewin kan zich vinden in het type maatregelen, maar pleit voor een hoger ambitieniveau.

Het doel is om in 2023 (nagenoeg) geen overschrijdingen meer te hebben van de drinkwaternorm en de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater. Concreet betekent dit een afname van het aantal overschrijdingen van deze normen ten opzichte van 2013 van 95% en 90% respectievelijk. Het tussen-doel in 2018 is een afname met 50% ten opzichte van 2013. Met de nu voorgestelde maatregelen wordt dit tussendoel niet gehaald in de meeste agrarische sectoren. Gewasbeschermingsmiddelen zijn in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater benoemd als één van de prioriteiten waar versnelling nodig is om de waterkwaliteit te verbeteren. Vewin pleit ervoor om dit momentum te gebruiken door in te zetten op maatregelen die daadwerkelijk de voortgang versnellen. Het heeft geen zin om nu nog tussenstappen in de regelgeving te formaliseren als al vaststaat dat daarmee de doelen niet gehaald worden.

Vewin stelt daarom de volgende aangescherpte maatregelen voor: 

 Driftreductie naar 90%
Vewin is het eens met de aanpassing dat driftreducerende maatregelen in open teelten voortaan op het gehele perceel moeten worden toegepast, maar pleit voor een driftreductie van 90% in plaats van 75%.


 Teeltvrije zones naar 1,5 meter
In het voorliggende besluit wordt de teeltvrije zone voor open teelten met 25 cm verbreed naar minimaal 50 cm. Nu al vaststaat dat de voorgestelde maatregelen niet tot de benodigde afname van normoverschrijdingen in het oppervlaktewater leiden, pleit Vewin ervoor om de teeltvrije zones naar anderhalve meter te verbreden. Een teeltvrije zone is een robuuste maatregel die direct bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit.

 Emissiereductieplan verplicht
Vewin pleit ervoor dat toelatingshouders verplicht worden emissiereductieplannen op te stellen voor middelen en metabolieten die de normen overschrijden in grond- en oppervlaktewater bestemd voor de drinkwaterproductie.


 Focus handhaving op kwetsbare gebieden (drinkwater)
Naast preventie is handhaving van belang. De handhavingscapaciteit is beperkt, wat betekent dat geprioriteerd moet worden. Vewin pleit ervoor om de capaciteit te richten op de gebieden die belangrijk zijn voor de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast is het van belang dat de pakkans en de boetes verhoogd worden.

Download standpunt

Delen via: