Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones
Terug 28 februari 2018

Bescherming drinkwatervoorziening tegen drones

Een goede drinkwatervoorziening is van groot belang voor de volksgezondheid en voor het functioneren van de maatschappij. Het betreft een vitale publieke dienst van groot algemeen belang die onderwerp is van specifieke overheidszorg.
De drinkwatervoorziening kent veel open infrastructuur. Hierbij gaat het o.a. om waterspaarbekkens, in­filtratieplassen en -kanalen in duingebied en om directe innamepunten in Rijkswateren voor de be­reiding van drinkwater. Drinkwaterbedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met drones boven hun infrastructuur en dit zal, gezien de groeiende populariteit, beschikbaarheid en verschillende toepassingen van drones, alleen maar toenemen.

Drones vormen een reëel risico voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. De risico’s zijn op te splitsen in niet-moedwillig van aard en moedwillig van aard. Bij niet-moedwillig gaat het om roekeloos gedrag of technisch falen. De accu’s van neergestorte drones kunnen de waterkwaliteit van waterlicha­men aantasten. Bij moedwillig gedrag kan het gaan om inzet van drones t.b.v. spionage en/of verkenning ter voorbereiding op bv. een fysieke aanslag; het verstoren van communicatie- en/of besturingssystemen; en het toebrengen van schade aan de waterkwaliteit van spaarbekkens, infiltratieplassen en -kanalen en onttrekkingspunten middels het dumpen van giftige stoffen of organismen.

Om de drinkwatervoorziening zoveel als mogelijk veilig te stellen, hebben de bedrijven geïnvesteerd in fysieke beveiliging van hun infrastructuur en barrières, ter afschrikking en vertraging. Echter, er zijn geen barrières voor risico’s vanuit de lucht. Drones overstijgen letterlijk de fysieke beveiliging, barrières en het toezicht van drinkwaterbedrijven. Dit vraagt om restricties die alleen vanuit de overheid kunnen worden opgelegd.

De huidige regelgeving rondom drones stelt, in tegenstelling tot andere infrastructuur zoals wegen en spoorwegen, géén beperkingen aan de inzet van drones boven open drinkwaterinfrastructuur. Vewin pleit ervoor dat de huidige regelgeving wordt aangevuld met een vliegverbod voor vluchten door anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen en -kanalen in duingebied en de onttrekkingspunten voor drinkwater in Rijkswateren. Inzet van drones door drinkwater­bedrijven zelf is nodig voor inspectie en monitoring. De drinkwaterbedrijven beheren bij elkaar circa 24.000 hectare natuurgebied. Met behulp van drones worden vegetatie en verstuiving gemonitord en wordt onderzoek gedaan naar verdroging van drinkwaterbronnen.

Een vliegverbod voor derden vormt een eerste barrière op basis waarvan handhavend kan worden opge­treden. Drinkwaterbedrijven zijn bereid een rol op zich te nemen bij de handhaving van het vliegverbod, door inzet van eigen of ingehuurde Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

-Neem ter bescherming van de continuïteit van de drinkwatervoorziening in drone-regelgeving een verbod op voor anderen dan drinkwaterbedrijven en waterbeheerders voor het vliegen met drones boven waterspaarbekkens, infiltratieplassen en -kanalen in duingebieden en onttrek­kingspunten in Rijkswateren.​

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: