CD Woningbouwopgave, Drinkwater-voorziening nieuwe woningen vraagt meer aandacht
Terug 31 maart 2022

CD Woningbouwopgave, Drinkwater-voorziening nieuwe woningen vraagt meer aandacht

​​​Op 11 maart heeft minister Hugo de Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma
Woningbouw aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin kondigt hij aan dat de overheid meer regie gaat nemen ten aanzien van de volkshuisvesting. Het voorgestelde Programma Woningbouw richt zich op de grote woningbouwopgaven, maar stelt daarbij terecht dat er ook op het vlak van water en bodem sprake is van grote opgaven. In het regeerakkoord is bepaald dat water en bodem sturend worden voor de ruimtelijke ontwikkeling. De drinkwatersector staat voor de opgave al de beoogde nieuwe woningen tijdig te voorzien van voldoende drinkwater.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet meer. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door te snelle waterafvoer, droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. Op dit moment is geenszins verzekerd dat de drinkwaterbedrijven in de groeiende behoefte kunnen voorzien. Dat lukt alleen als meer werk wordt gemaakt van het aanwijzen en beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater en als drinkwaterbedrijven de ruimte – via vergunningen en financieringsruimte – wordt geboden om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten.

Vewin bepleit:

 • Neem (beschikbaarheid van) drinkwaterbronnen vanaf de start – zowel landelijk als
  regionaal – volwaardig mee in de nadere uitwerking van het principe dat water de
  ruimtelijke ordening stuurt en van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma
  Woningbouw;
 • Maak de beschikbaarheid van te benutten drinkwaterbronnen expliciet onderdeel van de
  aangekondigde ‘dwingender’ watertoets;
 • Verzeker voldoende drinkwaterbeschikbaarheid door het tijdig aanwijzen en beschermen
  van nieuwe bronnen voor drinkwater;
 • Bied drinkwaterbedrijven de ruimte om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten door
  snellere vergunningverlening én meer financieringsruimte om te investeren in nieuwe
  productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit;
 • Laat de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tijdig verzekeren van de
  drinkwatervoorziening voor de woningbouwopgave bewaken en regisseren.

Financiële stimuleringsregeling voor ontwikkeling duurzame waterbesparende technieken en innovaties bij de woningbouwopgave

Bewust gebruik van (drink)water is essentieel. Binnen de bouwopgave(n) vraagt de gebruik van (drink)water is essentieel. Binnen de bouwopgave(n) vraagt de drinkwatersector dan ook aandacht voor het stimuleren van duurzame waterbesparende drinkwatersector dan ook aandacht voor het stimuleren van duurzame waterbesparende technieken en innovaties gericht op het verlagen van het gemiddeldetechnieken en innovaties gericht op het verlagen van het gemiddelde-en piekgebruik en het en piekgebruik en het beter vasthouden en (her)gebruiken van (regen)water. Dit vraagt een extra stimulans, ook beter vasthouden en (her)gebruiken van (regen)water. Dit vraagt een extra stimulans, ook omdat de ‘business case’ van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen vaak negatief is

 • Introduceer een financiële stimuleringsregeling van het Rijk voor het ontwikkelen en toepassen van duurzame waterbesparende technieken en innovaties bij de woningbouwopgave

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via: