Commissiedebat Wonen: drinkwater niet verzekerd
Terug 26 september 2022

Commissiedebat Wonen: drinkwater niet verzekerd

Extra woningbouwopgave, drinkwatervoorziening steeds meer onder druk

Drinkwaterbedrijven moeten de levering van drinkwater aan consumenten en andere afnemers waarborgen. Deze ‘leveringsplicht’ is in de Drinkwaterwet vastgelegd. Daarnaast staat de zorgplicht van overheden: zij moeten zorgen voor de juiste voorwaarden voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Bij de uitvoering van hun bevoegdheden geldt de drinkwatervoorziening als een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Ook dit is in de Drinkwaterwet vastgelegd. Het belang van de openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid (en voor de economie) ligt hieraan ten grondslag.

Dat er water uit de kraan komt is niet vanzelfsprekend. Drinkwaterbedrijven lopen tegen grenzen aan in de beschikbaarheid van voldoende bronnen voor de drinkwaterbereiding. Dit terwijl er sprake is van eengroeiende vraag naar drinkwater door de verwachte groei van de bevolking van 17,5 mln. naar ruim 19 mln. inwoners in de komende 20 jaar, en de daarmee samenhangende woningbouwopgave. De benutbaarheid van de drinkwaterbronnen vermindert bovendien door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens. Het kabinet heeft aangekondigd dat de overheid meer regie gaat nemen op de volkshuisvesting en streeft naar realisatie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De drinkwatersector moet al die nieuwe woningen tijdig voorzien van voldoende drinkwater. Een belangrijk deel van deze woningen ligt echter in gebieden waar nu al problemen zijn met het zekerstellen van de drinkwatervoorziening of waar deze op korte termijn dreigen te ontstaan. In een brief aan de minister voor VRO hebben de drinkwaterbedrijven dit voorjaar aangegeven dat zij zonder extra maatregelen tijdige beschikbaarheid van goed drinkwater voor deze 900.000 nieuwe woningen niet kunnen garanderen. Alle drinkwaterbedrijven moeten urgent hun productiecapaciteit vergroten om (op termijn) aan de leveringsplicht te kunnen voldoen. Deze capaciteitsuitbreiding komt nu onvoldoende tijdig tot stand.

Drinkwatervoorziening woningbouwopgave niet vanzelfsprekend

De woningbouwopgave zal gepaard moeten gaan met acties om de drinkwatervoorziening tijdig zeker te stellen. In het Programma Woningbouw is in Actielijn 1 aangekondigd dat per provincie bestuurlijke akkoorden worden vastgesteld over de opgaven. In de Kamerbrief over versterking van de regie op de ruimtelijke ordening worden startpakketten aangekondigd voor de door provincies uit te werken ruimtelijke arrangementen. De opgaven voor veiligstelling van de drinkwatervoorziening voor de woningbouw moeten in deze afspraken worden verankerd.

  • Neem in de bestuurlijke akkoorden met en startpakketten voor provincies afspraken op die er taakstellend op zijn gericht om de drinkwatervoorziening voor de woningbouwopgave tijdig zeker te stellen

Veiligstellen drinkwatervoorziening

Zonder actie van overheden nú krijgen alle drinkwaterbedrijven op korte termijn of op den duur te maken met problemen met de zekerstelling van de drinkwaterlevering. De drinkwatersector is er alles aan gelegen dit te voorkomen. Maar zij kan dit niet alleen. Om de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat aan te kunnen gaan moet er meer werk
worden gemaakt van het beschermen van de kwaliteit van bestaande drinkwaterbronnen en van het aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe – waaronder alternatieve – bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven moet de ruimte worden geboden om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Ruimte als het gaat om vergunningverlening om
water te winnen. Ruimte om die vergunningen ook daadwerkelijk en volledig te kunnen gebruiken.

In het Programma Woningbouw is Actielijn 2 aangekondigd die beoogt belemmeringen en knelpunten voor het realiseren van de opgave zoveel mogelijk weg te nemen. Afspraken zijn o.a. aangekondigd over de aansluiting op het drinkwaternetwerk. Vewin roept in dit kader op om:
  • procedures te ontwikkelen die ertoe leiden dat nieuwe vergunningen voor waterwinning voor de drinkwatervoorziening sneller kunnen worden doorlopen,
  • wet- en regelgeving te ontwikkelen voor noodoplossingen om in geval van calamiteiten (tijdelijk) meer water te kunnen onttrekken.
  • grotere benutbaarheid van al verleende onttrekkingsvergunningen te realiseren door duiding te geven aan hoe om te gaan met het (juridische) spanningsveld in de wetgeving voor waterwinning en natuur.

  • Regel langs actielijn 2 van het Programma Woningbouw oplossingen voor het versnellen/vergroten van de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening


Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt